قاچاق-انسان ادامه مطلب

مجازات قاچاق انسان

مجازات قاچاق انسان آیا میدانید چنانچه عمل مرتکب « قاچاق انسان » ازمصادیق مندرج در قانون مجازات…

نفقه ادامه مطلب

نفقه چیست ؟

نفقه چیست ؟ آیا میدانید نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا،…