سرقت ادامه مطلب

کیفری – سرقت

کیفری سرقت در صورت وقوع جرم سرقت شاکی به دادسرای محل وقوع جرم سرقت رفته و شکوائیه…