وکیل آنلاین

رأی شماره ١٢۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1242

رأی شماره ١٢۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار

شماره    ٩٧/١٣۶۴     ١٣٩٧/۵/٣

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۴٢ مورخ ١٣٩٧/۴/١٩ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٩

شماره دادنامه: ١٢۴٢

کلاسه پرونده: ١٣۶۴/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به موجب لایحه شماره ٣/٢/۶٢٨٧ـ ١٣٩۶/٣/٣ اعلام کرده
است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: تعداد ۵٩ نفر از کارگران شھرداری قائم شھر در سالھای اخیر به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند و
پس از آن با تنظیم دادخواست ھایی در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شھرستان مذکور مبادرت به اقامه دعوا علیه
شھرداری نموده اند و خواستار مابهالتفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه کاری انجام شده شده اند که مراجع حل اختلاف کار با
عنایت به اینکه شھرداری دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مطابق تبصره ٢ ماده ٣۶
قانون کار در کارگاھھای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد گروه و مزد سنوات (پایه)، مزد مبنا را تشکیل می دھد و کارفرمای
شھرداری نیز مطابق با ماده قانونی یاد شده و با ملاک قرار دادن مزد مبنای کارگران سنوات خدمت آنان را محاسبه و پرداخت نمود،
شکایت شکات را مردود اعلام که با فرجام خواھی به عمل آمده، پرونده آنان در شعب ١١ و ٣۴ و ٣٧ و ٣٩ بدوی دیوان عدالت اداری
مطرح گردید که شعب ١١ و ٣٧ و ٣٩ شکایت شکات را رد و پس از تجدیدنظرخواھی شعبه ١٢ تجدیدنظر نیز عیناً دادنامه شعبه ھای
بدوی را تأیید و استوار نمود. اما در شعبه ٣۴ در خصوص برخی از پرونده ھا با خواسته ھای مشابه شکایت وارد تشخیص داده شده و
حکم به ورود آن و نقض رأی ھیأت حل اختلاف که علیرغم تجدیدنظرخواھی و ارائه دلایل لازمه، شعبه ١۵ تجدیدنظر اعتراض را موجه
ندانسته و عیناً دادنامه ھای شعبه ٣۴ بدوی را تأیید نموده است.

ھمان گونه که مستحضرید با توجه به اینکه مبالغ اضافه کاری کارگران موصوف در قبال مازاد بر ساعت کار قانونی و بر اساس ماده ۵٩
قانون کار به آنان پرداخت گردید مأخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدمت قرار نخواھد گرفت ضمن آن که رأی شماره ۶۵٧ ـ ۶۵٨ ـ
١٣٨٧/١٠/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با مأخذ محاسبه پاداش پایان خدمت مستخدمین رسمی، پیمانی واجد
شرایط در بخش دولتی بوده و ارتباطی با کارکنان مشمول قانون کار مشاغل در بخشھای دولتی و نیز بخش خصوصی مشمول قانون
کار نداشته و به صراحت ماده ٣١ قانون کار مأخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که بازنشسته می شوند صرفاً مزد
موضوع ماده ٣۵ قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره ٢ ماده ٣۶ قانون کار در کارگاھھای دارای طرح طبقه بندی مشاغل که
ھمان مزد مبنا می باشد لذا فوق العاده اضافه کاری موضوع ماده ۵٩ قانون کار که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعت قانونی کار به
کارگر پرداخت می شود در محاسبه مزایای پایانکار لحاظ نخواھد شد.

بنابراین و با توجه به شرح فوق و اینکه پرونده ھایی که آراء ھیأت حل اختلاف در شعب ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض گردید
مجدداً در ھیأت حل اختلاف در حال رسیدگی بوده و با توجه به آثار زیان بار آراء این چنینی سبب برھم خوردن نظم کارگاھھا و ایجاد
تنشھای بعدی شده و تبعات آن ممکن است به قشر زحمت کش کارگری باز گردد. خواھمشند است دستور فرمایید تا زمان طرح
موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجوزی مبنی بر توقف رسیدگی در ھیأت حل اختلاف توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری صادر و تحویل نمایندگان این اداره کل آقایان مھدی عابدی و حسن فلاحی گردد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٣۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٣۴٠١٢٩۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمصطفی
باقری قادیکلایی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شھرستان قائم شھر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ٩۴/۶١٩ـ ١٣٩۴/٧/١٣
ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٣۴٠١۶٣۵ ـ ١٣٩۵/٩/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص اعتراض به رأی مزبور با درخواست منظور نمودن اضافه کار انجام شده در طول خدمت در پاداش پایان خدمت، توجھاً به مفاد
لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه طی شماره ٢٩٢٣ـ ١٣٩۴/٩/٢٩ ثبت دفتر گردیده است اعلام داشت مبنای سنوات خدمت در ماده ٣١
قانون کار ٣٠ روز مزد بوده که در کارگاھھای دارای طرح طبقه بندی مشاغل، مراد از مزد ثابت، مزد مبنا تعریف شده است. تبصره ٢
ماده ٣۶ قانون کار و در شھرداری نیز طرح طبقه بندی مشاغل اجرا گردیده اما مبالغ اضافه کار پرداختی در سالھای اشتغال کارگر متغیر
بوده است. لذا تعیین عنوان مستمری بازنشستگی با احتساب مزد ثابت و سایر مزایای پرداختی وفق قانون تأمین اجتماعی و قوانین
استخدام کشوری و قانون نظام ھماھنگ با مواد قانونی قانون کار خصوصاً ماده ٣١ آن تسری پیدا نمی کند. لذا رأی معترض عنه وفق
موازین اصدار یافته تأیید آن مورد تقاضاست. دیوان با توجه به مفاد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵٠٠ الی ۴٧٨
ـ ١٣٨۴/٩/٢٧ و ۶۵٧ ـ ۶۵٨ ـ ١٣٨٧/١٠/١۵ طبق بند ۵ ماده ٢ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴ و ماده ٧ قانون اصلاح پاره ای از
مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ھا و سایر کارکنان مصوب سال ١٣٧٩ ملاک احتساب و پرداخت پاداش
پایان خدمت به ازای ھر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده ھای مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی
می باشد و حسب محتوای پرونده فوق العاده اضافه کار، به طور مستمر به شاکی پرداخت و حق بیمه آن نیز به صندوق سازمان تأمین
اجتماعی واریز شد بنا به مراتب فوق در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است، لذا اعتراض شاکی موجه می باشد.
مستنداً به مواد ١٠ و ١١ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم به ورود شکایت و نقض
رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت مربوطه جھت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل
شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶۵٠٠۵٠٩ـ١٣٩۵/١٢/٧ شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ١١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١١٠١١٢٣ با موضوع دادخواست آقای عسکری عباس
نژادکبودی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شھرستان قائم شھر و به خواسته اعتراض به رأی شماره کلاسه ٩۴/۶٧١ـ
١٣٩۴/٧/١٣ ھیأت حل اختلاف اداره کار به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠١١٠٢١۴٣ـ ١٣٩۴/١٠/۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت
کرده است:

نظر به اینکه ماده ٧ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ھا و سایر کارکنان مصوب
١٣٧٩ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و در مانحن فیه کارگاه
محل اشتغال شاکی شھرداری قائم شھر) دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده که به استناد تبصره ٢ ماده ٣۶ قانون کار مزد مبنای
تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده وفق مقررات قانون کار
بوده و در نظر شعبه دلیلی مبنی بر نقض قـوانین یـا مخالفت بـا آنھا در رسیدگی ھیأت حل اختلاف مشاھده نگردید و ضمن تأیید رأی
معترض عنه بـه استناد مـواد ٢ و ٣ و ٢۴ و تبصره ٢ مـاده ٣۶ قانون کار و ھمچنین بند ٢ ماده ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صارده ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در
شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٢٠١٢٩۶ ـ ١٣٩۵/۵/١۶ شعبه ١٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه ماده ٧ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانوادهھا و سایر کارکنان مصوب
سال ١٣٧٩ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل
اشتغال شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و به استناد تبصره ٢ ماده ٣۶ قانون کار مزد مبنای
تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده و اضافه کار موضوع
ماده۵٩ قانون کار به عنوان مزد محسوب نمی شود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد، بنابراین رأی شعبه ١١ دیوان عدالت اداری
که در شعبه ١٢ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار تأیید شده و به رد شکایت و عدم احتساب اضافه کار به عنوان پاداش پایان
خدمت موضوع ماده ٣١ قانون کار صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در
موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز