وکیل آنلاین

رأی شماره ١٢٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1271

رأی شماره ١٢٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵
شورای اسلامی شھر مھدی شھر درخصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ

شماره     ٩۶/١۵۴٢   ١٣٩۶/۵/٢٠

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٧١ مورخ ١٣٩/۵/٢ ٧ با موضوع:

«ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر مھدی شھر درخصوص عوارض
پارکینگ و کسری پارکینگ.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢

شماره دادنامه: ١٢٧١

کلاسه پرونده: ١۵۴٢/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۵ و ١٣٩۴ ،١٣٩٣ شورای اسلامی شھر مھدی شھر در
اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١٩۶٢۶٢ـ ١٣٩۶/٩/١٢ ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال
١٣٩۵ و ١٣٩۴ ،١٣٩٣ شورای اسلامی شھر مھدی شھر در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی مھدی شھر در سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ در باب عوارض حذف پارکینک از جھت
انطباق با قانون در این سازمان بررسی شد، توجه حضرتعالی را به مطالب زیر معطوف می دارد:

١ـ بر اساس بند (الف) ماده (۶ (دفترچه تعرفه عوارض محلی شھرداری مھدی شھر در سال ١٣٩٣ در مورد حق کسر پارکینگ مجتمع
تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است) مصوب شده است:

«الف: ھزینه و بھای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع ھای تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنھا
پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه p ١٠ به ازای ھر مترمربع در ھر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه
منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکھای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدھا و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند،
دریافت گردد. (١۵ ـ ٢۵ مترمربع به ازای ھر پارکینگ)، ٢۵ متر متراژ پارکینگ ٭ p ١٠

ب: وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

زمینھایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای ھر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد
کسری پارکینگ دریافت می گردد. (بر مبنای فرمول فوق).

مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدھای بیشتر به تناسب اخذ گردد.»

٢ـ مطابق ماده (۶ (دفترچه تعرفه عوارض محلی شھرداری مھدی شھر طی سال ١٣٩۴ مقرر شده است:

«حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است)، ھزینه و بھای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع ھای
تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنھا پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه p ١٠ به ازای ھر مترمربع در ھر واحد
تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکھای فوق نسبت به تامین
پارکینگ برای واحدھا و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت گردد. (١۵ـ ٢۵ مترمربع به ازای ھر پارکینگ)، ٢۵متر متراژ پارکینگ ٭
«١٠ p

٣ـ مطابق ماده (۶ (دفترچه تعرفه عوارض محلی شھرداری مھدی شھر طی سال ١٣٩۵ مقرر شده است:

«الف: حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است)، ھزینه و بھای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع ھای
تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنھا پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه p ١٠ به ازای ھر مترمربع در ھر واحد
تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. (١۵ ـ ٢۵ مترمربع به ازای ھر پارکینگ)، ٢۵ متر متراژ پارکینگ ٭ p ١٠

ب: وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

زمینھایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای ھر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد
کسری پارکینگ دریافت می گردد. (ھر پارکینگ ١۵ مترمربع به قیمت روز).

مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدھای بیشتر به تناسب اخذ گردد. (برای پارکینگ ثابت ١۵ مترمربع و مجتمع ھای تجاری ١۵
تا ٢۵ مترمربع)»

۴ ـ شھرداری طی سالھای ١٣٩٣ الی ١٣٩۵ بابت درآمد ناشی از عوارض اختصاصی وصولی با موضوع عوارض حذف پارکینگ منظور
شده در کد تفصیلی ٢١٠١ حساب ۶٢١٠٠ بودجه شھرداری، به ترتیب مبادرت به دریافت مبلغ ٩٢٢/٧٨١/٩۵٢ ریال، ١/٣۶۶/۶٢٣/٩٩٨
ریال و ١/٩١٣/۶۴۵/۶٧٣ ریال از مودیان نموده که بخشی از این ارقام بابت عوارض حذف پارکینگ بعد از سال ١٣٨٢ بوده است.

۵ ـ با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی دادنامه ھای مختلفی از قبیل دادنامه شماره ٩٧٧ ـ ١٣٩۴/٨/۵ عوارض حذف و کسری
پارکینگ شھر ملایر، دادنامه شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ عوارض حذف و کسری پارکینگ شھر شیروان و طی رأی شماره ٨۶٩ ـ
١٣٩۴/٧/٣٠ عوارض حذف پارکینگ شھر یزد را ابطال کرده است، ھمچنین مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون (ماده ١٠٠) قانون
شھرداریھا را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص و شھرداریھا را تنھا مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار
نموده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء مذکور، ماده یاد شده در لایحه عوارض سال ١٣٩٣ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا
کسر پارکینگ، خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا) و خارج از حدود اختیارات تشخیص می گردد، لذا خواھشمند است
ابطال مصوبات مذکور در دستور کار ھیأت عمومی دیوان قرار گرفته تا نسبت به ابطال آنھا اتخاذ تصمیم فرمایند. ضمناً اجرای ماده (١٣(
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ٢٨۴٣۴٠ ـ
١٣٩۶/١٢/٢١ پاسخ داده است:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٢١٣ـ ١٣٩۶/١٢/٧ پیرامون مصوبات شورای اسلامی شھر مھدی شھر در
باب عوارض حذف پارکینگ (موضوع کلاسه ٩۶٠١۵۴٢ (به آگاھی می رساند:

١ـ با توجه به اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن
مشخص و شھرداریھا را تنھا مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است، مصوبات مورد اشاره در نامه شماره
١٩۶٢۶٢ـ ١٣٩۶/٩/١٢ عنوان ریاست دیوان عدالت اداری بدواً مغایر با تبصره (۵ (ماده ١٠٠ قانون شھرداری و خارج از حدود و اختیارات
شورای اسلامی شھر مھدی شھر می باشد.

٢ـ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ھای مختلفی از قبیل دادنامه شماره ٩٩٧ ـ ١٣٩۴/٨/۵ عوارض حذف و کسری پارکینگ شھر ملایر،
دادنامه شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ ،عوارض حذف و کسری پارکینگ شھر شیروان و طی دادنامه شماره ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/٣٠
عوارض حذف پارکینگ شھر یزد را ابطال نموده است.

بنا به مراتب اعمال مواد ١٣ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب مورد تقاضا
می باشد. خواھشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: تعرفه عوارض محلی شھرداری مھدی شھر سال ١٣٩٣:

«ماده ۶:

الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):

ھزینه و بھای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع ھای تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنھا پارکینگ
تامین نمود، مبنای محاسبه ١٠ p به ازای ھر مترمربع در ھر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه
فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکھای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدھا و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت
گردد (١۵ ـ ٢۵ مترمربع به ازای ھر پارکینگ). ٢۵ متر متراژ پارکینگ ٭ ١٠ p

ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

١ـ زمینھایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای ھر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد
کسری پارکینگ دریافت می گردد. (بر مبنای فرمول فوق).

٢ـ مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدھای بیشتر به تناسب اخذ گردد.»

ب: تعرفه عوارض محلی شھرداری مھدی شھر سال ١٣٩۴:

« ماده ۶:

الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):

ھزینه و بھای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع ھای تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنھا پارکینگ
تامین نمود، مبنای محاسبه ١٠ p به ازای ھر مترمربع در ھر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه
فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکھای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدھا و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت
گردد. (١۵ ـ ٢۵ مترمربع به ازای ھر پارکینگ). ٢۵ متر متراژ پارکینگ ٭ ١٠ p

ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

١ـ زمینھایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای ھر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد
کسری پارکینگ دریافت می گردد. (بر مبنای فرمول فوق).

٢ـ مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدھای بیشتر به تناسب اخذ گردد»

ج: تعرفه عوارض محلی شھرداری مھدی شھر سال ١٣٩۵:

«ماده ۶:

الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):

ھزینه و بھای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع ھای تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنھا پارکینگ
تامین نمود، مبنای محاسبه ١٠ p به ازای ھر مترمربع در ھر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد.

ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

١ـ زمینھایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای ھر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد
کسری پارکینگ دریافت می گردد. (ھر پارکینگ ١۵ مترمربع به قیمت روز).

٢ـ مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدھای بیشتر به تناسب اخذ گردد. (برای پارکینگ ثابت ١۵ مترمربع و مجتمع ھای تجاری
١۵ تا ٢۵ مترمربع)» رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای شیروان و ھمدان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با
قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر مھدی شھر در تصویب بند الف ماده ۶ تعرفه عوارض محلی
سال ١٣٩٣ و ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ وضع کرده است، بنابراین
قسمتھای مورد شکایت از تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ ،١٣٩٣ به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با
استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب
ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز