وکیل آنلاین

خودداری یا جلوگیری از حکم حضانت

خودداری یا جلوگیری از حکم حضانت

خودداری یا جلوگیری از حکم حضانت

آیا میدانید

هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. 

افزودن یک دیدگاه