وکیل آنلاین

ترکه متوفی

ترکه-متوفی

ترکه متوفی

آیا میدانید

در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هریک مسؤل اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند دیون متوفی بیشتر از ترکه بوده یا پس از فوت  متوفی ، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست! که در اینصورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود .

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز