مزاحمت ادامه مطلب

مزاحمت

مزاحمت آیا میدانید هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص…