بخشنامه-شماره-۸۳۲۶۱ ادامه مطلب

دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/٨٣٢۶١/١٠٠ مورخ ١٣٩۴/١٢/١۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زھرا (س) و دوازدھم فروردین سالروز جمھوری اسلامی ایران»

دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/٨٣٢۶١/١٠٠ مورخ ١٣٩۴/١٢/١۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه…