تخلیه ادامه مطلب

مدنی – تخلیه

مدنی تخلیه مالک با در دست داشتن کپی برابر اصل سند مالکیت به دادگاه عمومی حقوقی…