مفهوم-تمکین ادامه مطلب

مفهوم عدم تمکین

مفهوم عدم تمکین آیا میدانید هرگاه زن همسرش را تمکین نکند و در اصطلاح حقوقی ناشزه…

تمکین ادامه مطلب

تمکین

تمکین تمکین چیست ؟ همین که نکاح یا ازدواجی از منظر قانونی و شرعی به درستی…