نفقه ادامه مطلب

نفقه چیست ؟

نفقه چیست ؟ آیا میدانید نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا،…

تمکین ادامه مطلب

تمکین

تمکین تمکین چیست ؟ همین که نکاح یا ازدواجی از منظر قانونی و شرعی به درستی…