وکیل آنلاین

مزاحمت

مزاحمت

مزاحمت

آیا میدانید

هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید ، علاوه  براجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب این مزاحمت به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد!

(مستند ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)

پست های مرتبط

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز