وکیل آنلاین

رای شماره ۸۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۸۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند دوم صفحه ۴ دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱ و توضيحات مربوط به رديف ۳۲ در صفحه ۱۵ همين دفترچه که متضمن لزوم انصراف دانشجويان مشغول به تحصيل در دوره کارشناسي ارشد روزانه از تحصيل براي ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱ است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: »بند دوم صفحه ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ و توضیحات مربوط به ردیف ۳۲ در صفحه ۱۵ همین دفترچه که متضمن لزوم انصراف دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد روزانه از تحصیل برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴ شماره دادنامه: ۸۶۰ شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل عباس پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت «نحوه شرکت دانشجویان انصرافی» منـدرج در صفحه ۴ و توضیحات ردیف ۳۲ مندرج در صفحه ۱۵ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت «نحوه شرکت دانشجویان انصرافی» مندرج در صفحه ۴ و توضیحات ردیف ۳۲ مندرج در صفحه ۱۵ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ را به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

۲ـ متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ بند ۲ قسمت «نحوه شرکت دانشجویان انصرافی» مندرج در صفحه ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱

نحوه شرکت دانشجویان انصرافی

…….

با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ میتوانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ثبت نام و شرکت نمایند. ضمنًا متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما میبایست تا پایان مهلت مقرر ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ،از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند و در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ،قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.

ب ـ توضیحات ردیف ۳۲ مندرج در صفحه ۱۵ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱

ردیف ۳۲ :متقاضیانی که دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری میباشند حسب مورد یکی از موارد این بند را علامت گذاری نمایند.

پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ میتوانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ثبت نام و شرکت نمایند. ضمنًا متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سالهای قبل، در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما میبایست تا پایان مهلت مقرر ثبت نام آزمون کارشناسی ارشـد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ،از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند و در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ،قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد. دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های غیر روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) میتوانند بدون انصراف از تحصیل، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ ثبت نام و شرکت نمایند. ضمنًا این متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی باید انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.”

۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به این هیأت ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور درخواست شد که نمایندگان خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند. در همین راستا آقای رضائیان رئیس دبیرخانه امور حقوقی سازمان سنجش و آموزش کشور در جلسه هیأت عمومی حضور یافتند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.» بنا به حکم مقرر در ماده فوق و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها دانشجویان مشغول تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد باید قبل از پایان مهلت ثبت نام، به صورت قطعی از تحصیل انصراف دهند، بنابراین بند دوم صفحه ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ و توضیحات مربوط به ردیف ۳۲ در صفحه ۱۵ همین دفترچه که متضمن لزوم انصراف دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد روزانه از تحصیل برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ است، با مفاد رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز