وکیل آنلاین

رای شماره ۳۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۳۳۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۲ تعرفه شماره ۳ـ۲۰ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري زرين شهر که تحت عنوان توسعه خدمات فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ـ۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین شهر که تحت عنوان توسعه خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۳۴ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ـ۲۰ از تعرفه محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی زرین شهر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی زرین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“۱ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر زرین شهر میباشد.

۲ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد.

۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ـ۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری زرین شهر که تحت عنوان عوارض توسعه خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده را از تاریخ تصویب باطل نموده است، لازم به ذکر است مصوبه ابطالی کاملاً مشابه مصوبه معترض عنه میباشد و لذا مصوبه معترض عنه نیز شایسته ابطال از تاریخ تصویب میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین شهر

تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین شهر

شهرداری زرین شهر ـ شورای اسلامی زرین شهر ـ استانداری اصفهان

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ـ۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری زرینشهر که تحت عنوان عوارض توسعه خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

افزودن یک دیدگاه