وکیل آنلاین

رای شماره ۱۹۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۹۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: »ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۹۱۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت اثر ساز مبنا (سهامی خاص) با مدیر عاملی آقای صادق مرآت و وکالت آقای وحید بهروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به موجب ماده ۱۴ از اساسنامه انجمن صنفی نامبرده، که کلاً در ۵۲ ماده تنظیم و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۰ به تصویب اعضای آن رسیده است؛ مقرر گردیده: «تصمیمات مجامع عمومی عادی (پس از رسمیت جلسه) در کلیه موارد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.» و از آنجاییکه طبق ماده ۱۳ اساسنامه انتخاب مدیران جزء وظایف مجمع عمومی عادیست مع الوصف علیرغم تبیین و تصریح صدر ماده به کلیه تصمیمات متأخذه در مجمع عمومی عادی با نصاب لازم جهت صحت انتخابات، در کمال تعجب مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه شماره ۹۳۲/۹۰/۳۲۸۹۷۳ـ ۱۳۹۳/۱۲/۳ با تأکید مؤکد بر اینکه در متن ماده ۱۴ اساسنامه صراحتًا در خصوص تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه موارد رعایت نصاب نصف به علاوه یک تصریح شده است آیا رعایت نصاب آمرانه مقرر، شامل انتخابات نیز میباشد یا نه؟ مبادرت به استعلام از مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی استان تهران می نمایند. مع الاسف در اقدامی تأمل برانگیز در جوابیه صادره طی تصمیم شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ بدون کمترین توجهی به مفاد استعلامیه و صراحت نص ماده ۱۴ اساسنامه انجمن صنفی مبحوث عنه؛ که مشخصًا و بدون تخصیص، شرط لازم جهت صحت و نفوذ تصمیمات مجمع عمومی عادی را در کلیه موارد در حیطه صالحیت مقید به نصاب نصف بعلاوه یک نموده؛ مبادرت به اصدار تصمیم موصوف نموده و اتخاذ این تصمیم از جانب مشتکی عنه سبب می گردد اقدامات غیر نافذ مجمع عمومی عادی به طرق غیر قانونی موجه و صحیح جلوه گردد در حالیکه این تصمیم و اینگونه برداشت و تفسیر، بر خلاف مقتضای ذات ماده ۱۴ اساسنامه میباشد. در خصوص استناد عجیب به ماده ۴۵ اساسنامه، در تصمیم صادره مورد اعتراض لازم به ذکر میباشد: ماده ۴۵ اساسنامه اشاره به مواردی دارد که در اساسنامه نسبت به آن موارد اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نشده و اساسنامه در آن موارد سکوت کرده باشد. حال آنکه بنابر مراتب معروضه مشخصًا ماده ۱۴ کلیه تصمیمات در مجمع عمومی عادی را ملزم به رعایت نصاب نصف بعلاوه یک نموده و نکته دیگر آنکه موضوع استعلام مشخصًا ماده ۱۴ بوده ولی کوچترین اشاره ای نفیًا و اثباتًا به ماده مرقوم و شروط و دایره شمول آن نشده است. علی ایحال لازم به ذکر است سه سال بعد از اصدار تصمیم معترض عنه، نص ماده ۱۴ عینًا در قالب ماده ۹ اساسنامه انجمن صنفی موضوع بحث، بدون کوچترین تعدیل و تغییری؛ طی نامه شماره ۹۶۲/۹۰/۱۶۳۵۳۲ـ ۱۳۹۶/۶/۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تأیید، و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۱۳۳ـ ۱۳۹۶/۷/۵ تحت شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۷۶۹۴ انتشار یافته است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” با توجه به ماده ۴۵ اساسنامه انجمن صنفی مذکور و با استناد به مقررات مـربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ موضـوع بند ۸ ـ ۲ ،تعداد آراء لازم برای تصمیم گـیری در مجمـع عمومی عادی در هر مرحله نصف بعلاوه یک آرای حاضران منظور میگردد، مگر در مورد انتخابات که با اکثریت نسبی آراء حاضران معتبر میباشد. بنابراین در صورتیکه سایر موارد قانونی در خصوص مجمع عمومی رعایت شده باشد، انتخابات هیأت مدیره و بازرسان با رأی اکثریت نسبی حاضـران معتبر و قانونی است. آقای دلاور نظـری ـ مـدیر کـل سازمانهای کارگری و کارفرمایی” در پاسخ به شکایت مذکور، علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ تاکنون لایحه ای در دفاع ارسال و ارائه نگردیده است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون کار ، اختیار تصویب اساسنامه انجمنهای صنفی به مجمع عمومی عادی این انجمن ها واگذار شده است. ثانیًا: اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران به تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیده است. ثالثًا: انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان از وظایف مجمع عمومی عادی است. رابعًا: مطابق ماده ۱۴ اساسنامه سابق انجمن مذکور (ماده ۹ اساسنامه فعلی) نصاب تصمیمات مجمع عمومی عادی (پس از رسمیت جلسه) در کلیه موارد با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود و هیچ استثنایی در این مورد از جمله پیرامون انتخاب هیأت مدیره و بازرسان منظور نشده است، بنابراین نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر تبصره۲ ماده ۱۳۱ قانون کار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ احمد درزی رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز