وکیل آنلاین

رای شماره ۱۴۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۳۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره هاي ۲۳ و ۲۸ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداري تبريز در خصوص حق مسئوليت شهرداري، مديران و کارکنان شهرداري و تسهيلات رفاهي شاغلان شهرداري و همچنين کل دستورالعمل هاي پيوست ۱ و ۲ از بودجه شهرداري تبريز در سال ۱۴۰۰.

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: «تبصره های ۲۳ و ۲۸ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در خصوص حق مسئولیت شهرداری، مدیران و کارکنان شهرداری و تسهیلات رفاهی شاغلان شهرداری و همچنین کل دستورالعمل های پیوست ۱ و ۲ از بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰ که در خصوص تأمین هزینه های رفاهی و معیشتی کارکنان رسمی، بیمه و قرارداد کار معین و نظام مند نمودن پرداخت پاداشهای مختلف (شامل تلاش، تحقق بودجه، تحقق احکام و اهداف برنامه پنجساله، موردی و انجام خدمات برجسته، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی) در شهرداری تدوین گردیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۳۹ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال تبصره های ۲۳ و ۲۸ و ابطال کل دستورالعمل های پیوست شماره ۱ و شماره ۲ از ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره های ۲۳ و ۲۸ و ابطال کل دستورالعمل های پیوست شماره ۱ و شماره ۲ از ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند، شهرداریها تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند و هرگونه پرداخت پرسنلی محدود به این قوانین است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۳۳۵ مورخ ۲۷ اسفـند ۱۳۹۸ تعیین حـق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مـدیران و کارکنان شهرداری را ابطال کرد و در دادنامه های متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ وضع مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه و… را توسط مصوبات شورای اسلامی، ابطال کرد و طی دادنامه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ پرداخت پاداش درآمدی را نیز ابطال کرد با این حال طرف شکایت به طور مشابه در تبصره ۲۳ بودجه ۱۴۰۰ حق مسئولیت برای مدیران و سرپرسـتان و در تبصـره ۲۸ بودجه ۱۴۰۰ تسری رفـاهی (پیوستهای ۱و ۲ بودجه) برای نیروهـای شرکتی شهرداری را وضع کرد و نیز پیوستهای ۱ و ۲ (دستورالعمل اجرایی رفاه کارکنان و دستورالعل پرداخت پاداش) امکان پرداخت پاداش و رفاهی به شرح مبسوط مخالف مواد ۴۱ و ۴۳ قانون استخدام کشوری تعیین نمود که هر چهار مصوبه مذکور بر خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرف شکایت میگیرد لذا نیرو توسط پیمانکار به کارگرفته شده طرف قرارداد مستقیم با شهرداری نمیباشند لذا حقوق و مزایای ایشان بر اساس میباشد. از آنجائیکه در خصوص تبصره ۲۸ بودجه ۱۴۰۰ شهرداری باید خاطر نشان کرد امور برون سپاری از طریق مناقصه صورت قرارداد منعقده با شرکت پیمانکار تعیین و توسط پیمانکار پرداخت میشود فلذا برخورداری این افراد از مزایا مذکور خارج از حدود اختیارت طرف شکایت میباشد. از این رو با عنایت به اینکه مشابه این مصوبات از جمله حق مسئولیت، پاداش درآمدی، وضع مقررات استخدامی و پرداختی قبال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و طرف شکایت تکلفی بر رعایت این دادنامه ها نداشته است علی ایحال ابطال این چهار مصوبه را استدعا دارد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ تبصره ۲۳ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز

تبصره ۲۳ (حق مدیریت): حق مسئولیت شهردار، مدیران و کارکنان شهرداری طبق سنوات قبل با بیست درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین میگردد. شهرداری ملزم است ضوابط، شرایط و میزان حق مدیریت مدیران واجد شرایط را با لحاظ ساختاری سازمان و دفترچه مصوب تهیه و به شورا ارائه دهد.

ب ـ تبصره ۲۸ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز

تبصره ۲۸ تسهیلات رفاهی شاغلان (تأمین نیرو و حجمی)

شهـرداری مجـاز است همـانند پرسـنل خـود شهـرداری، نسبت به تسـری قـانونی موضـوعات پیوست شمـاره یک (دستورالعمل اجرایی رفاه کارکنان) به کارگران تحت پوشش (تأمین نیرو و حجمی) اقدام مشابه به عمل آورد.

ج ـ دستورالعمل پیوست شماره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز

پیوست شماره یک: دستورالعمل اجرایی رفاه کارکنان

به استناد ماده ۵۴ و ۷۹ قانون شهرداریها و اختیارات ناشی از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، در چهارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مالی طبق بودجه مصوب به شهرداری اجازه داده میشود برای تأمین هزینه های رفاهی و معیشتی کارکنان (رسمی ـ بیمه ای و قرارداد کار معین) برابر این پیوست اقدام نماید.

۱ـ کمک هزینه معیشت:

۱ـ۱ـ پرداخت ماهانه مبلغ اعلامی مراجع ذی صلاح در خصوص جیره غیرنقدی به کلیه کارکنان شهرداری در قالب شارژ بن کارت.

۱ـ۲ـ پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت خرید لوازم التحریر در آستانه بازگشـایی مدارس به دارندگان فرزند دانش آموز و دانشجو.

۱ـ۳ـ مبلغ پرداختی غیرنقدی در مناسبتهای مذهبی ملی، در قالب شارژ بن کارت به هر یک از کارکنان و کارگران طرف قرارداد با شهرداری در طول سال به مبلغ شش میلیون ریال.

۲ـ کمک هزینه ازدواج و فوت:

۲ـ۱ـ پرداخت کمک هزینه اولین ازدواج هرکدام از کارکنان و فرزندان (تا سقف چهار نفر) معادل بیست برابر حداقل مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت.

۲ـ۲ـ کمک هزینه فوت برای هرکدام از کارکنان و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر. پدر) (معادل بیست برابر حداقل مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت).درصورت اشتغال چند نفر از یک خانواده، هزینه فوت پدر و مادر به نماینده اعلامی وراث پرداخت خواهد شد.

۲ـ۳ـ تخفیف ۵۰ درصد هزینه استفاده از تالار و غذاخوری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری؛ مراسم جشن عروسی (با اخذ سند ازدواج تا ۲ سال بعد از وقوع عقد) برای هرکدام از کارکنان و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر). احسان فوت و بازگشت از زیارت با اخذ گواهی فوت و پاسپورت (حداکثر یک ماه از زمان ورود به کشور) ارائه تخفیف برای هر یک از کارکنان حتی در صورت اشتغال چند نفر از یک خانواده، حداکثر در سه مورد در مجموع سیصد نفر در طول سال با سقف حداکثر سی میلیون ریال خواهد بود. (مبنای محاسبه یک پرس غذا برابر با دویست هزار ریال است) توضیح اینکه بهره مندی از این تخفیف برای سالن سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و با معرفی کمیته رفاه مجاز خواهد بود.

۳ـ کمک هزینه تأمین مسکن: کمک هزینه تأمین مسکن برای کارکنان شهرداری به موجب تعریف مذکور در صدر این پیوست، با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مستقیم در شهرداری تبریز (ملاک محاسبه ۵ سال از تاریخ برگ ریز محاسبات سال مالی جاری درآمد یا تاریخ قرارداد تخصیص تعاونی مسکن ملاک عمل خواهد بود.) در قالب تخفیف عوارض پروانه ساختمانی مسکن به نام خود کارکن در داخل محدوده قانونی شهر بعد از تصویب کمیته رفاه تا مبلغ دویست میلیون ریال به صورت بلاعوض (هبه) از طرف شهرداری، در طول خدمت از محل اعتبار واحد مربوط (بر اساس بودجه اسمی) منظور خواهد شد. با بررسی اسناد مالکیت و یا اوراق تخصیص واحد مسکونی از سوی تعاونی ها، در صورتی که انتقال سند از اقوام درجه یک صرفًا جهت برخورداری از مزایای این بند باشد، موضوع صوری تلقی شده و در این موارد اقدامی صورت نخواهد پذیرفت.

الف) مبالغ اعمال تخفیف کلیه کارکنان مشمول استفاده از کمک هزینه مسکن شاغل در سازمان و شرکتهای وابسته که به نحوی از کمک هزینه مسکن استفاده نمایند جزو بدهی سازمان یا شرکت محسوب شده و در حساب فی مابین با منطقه مربوط عمل خواهد شد.

ب) کلیه بندهای این ماده مشمول جرائم کمیسیونهای شهرداری و ناشی از تخلف نخواهد بود. اداره رفاه شهرداری موظف به ثبت خدمات فوق در نرم افزار اختصاصی برای کنترل خدمات است.

۴ـ کمک هزینه درمان برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنان (همسر، فرزند، مادر و پدر):

۴ـ۱ـ پرداخت ۸۰ درصد هزینه های مربوط به بستری، جراحی، خدمات پاراکلینیکی شامل آنژیوگرافی، انواع اسکن، I.R.M، آندوسکوپی ، سنگ شکنی، اندام های مصنوعی، جراحی سرپایی، مراکز درمانی انحصاری (نازایی)، بیماریهای مزمن و خاص، جراحی زنان و لثه با ارائه اصل مدارک مربوط و تأیید پزشک معتمد شهرداری تا مبلغ یکصد میلیون ریال و سقف پرداختی بابت ویزیت کلیه پزشکان و داروهای تجویزی سالانه بیست و پنج میلیون ریال (با پرداخت ۸۰ درصد این هزینه ها خواهد بود.)

۴ـ۲ـ برای هزینه های پزشکی بیماریهای خاص و صعب العلاج و پرهزینه کارکنان و افرادد تحت تکفل آنان (همسر، فرزند، مادر و پدر) به تعداد یکصد پرونده تا سقف هرکدام سیصد میلیون ریال در طول سال در اختیار کمیته رفاه قرار میگیرد.

۴ـ۳ـ امکانات و تجهیزات دندان پزشکی درمانگاه امام رضا (ع) با پرداخت ۵۰ درصد هزینه دندان پزشکی برای کلیه خدمات دندان پزشکی، انجام گرفته در درمانگاه و تأیید توسط دندان پزشک درمانگاه در صورت انجام در سایر مراکز دندان پزشکی تا سقف هیجده میـلیون ریال در سال برای هر نفـر و به تعداد حداکثر چهار نفر تعیین میگردد.(در صور تعهد کل مبلغ اعلامی تا سقف میتواند به یک نفر از افراد تحت تکفل تعلق گیرد.)

تا سقف شرح خدمات
۸۰ درصد بستری، جراحی، خدمات پاراکلینیکی شامل آنژیوگرافی، انواع اسکن، I.R.M، آندوسکوپی ، سنگ شکنی، اندامهای مصنوعی، جراحی سرپایی، مراکز درمانی انحصاری )نازایی(، بیماریهای مزمن و خاص، جراحی زنان و لثه
۵۰ درصد کلیه خدمات دندانپزشکی
سیصد میلیون ریال بیماریهای خاص و صعب العلاج و پرهزینه
پرداخت مبلغ ۸۰ درصد هزینه تا سقف یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر نفر از افراد تحت تکفل هر سه سال یک بار عینک
پرداخت مبلغ ۸۰ درصد هزینه تا سقف پانزده میلیون ریال سمعک
پرداخت مبلغ ۸۰ درصد هزینه فیزیوتراپی تا سقف سی میلیون ریال فیزیوتراپی
بیست و پنج میلیون ریال پرداخت ۸۰ درصد هزینه های ویزیت و دارو

توضیح: پرداختهای مازاد بر پانصد هزار ریال شاغلان مشمول جدول فوق میگردد.

۴ـ۴ـ استفاده از امکانات درمانگاه امام رضا (ع)

۴ـ۴ـ۱ هزینه ویزیت کلیه پزشکان با پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ فرانشیز توسط کارکنان خواهد بود. در ضمن بازنشستگان از پرداخت هزینه ویزیت معاف میباشند.

۴ـ۴ـ۲ انجام چک آپ یک بار در سال برای کلیه کارکنان و بازنشستگان، رایگان است و انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی (نوار عصبی، عضله، اکو، تست ورزشی و …) با پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ فرانشیز توسط کارکنان مقدور خواهد بود.

۴ـ۴ـ۳ شهرداری باید ارائه خدمات دندان پزشکی کارگران طرف قرارداد شرکتهای خدماتی را در تنظیم قرارداد فی مابین پیش بینی کند.

۴ـ ۵ ـ معلولان:

۴ـ ۵ ـ۱ـ هزینه کلیه اسناد و مدارک پزشکی کارکنان و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) آنان که دارای معلولیت جسمی و بیماریهای مزمن باشند، با نظر و تشخیص پزشک معتمد شهرداری بدون لحاظ سقف پرداختی و اعمال ۱۰۰ درصد پرداخت خواهد شد.

۴ـ ۵ ـ۲ـ کارکنانی که دارای افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) با معلولیت شدید جسمی ـ حرکتی ـ ذهنی (قادر به انجام امور شخصی نباشد) و نیاز به پرستاری دائمی داشته باشند با تأیید پزشک معتمد شهرداری ماهانه مبلغ چهار میلیون ریال با تصویب کمیته رفاه پرداخت گردد.

۴ـ۶ ـ اهدای عضو:

۴ـ۶ ـ۱ـ کلیه هزینه های پزشکی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان (همسر، فرزند، مادر و پدر) که نیاز به پیوند عضو داشته باشند با تأیید پزشک معتمد شهرداری و تأیید انجمن مربوط تا ۸۰ درصد بدون رعایت سقف پرداختی اعمال میگردد.

۴ـ۶ ـ۲ـ در راستای اشاعه فرهنگ اهدای عضو چنانچه بنا به شرایط پیش آمده در خصوص خود و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) یا غیر اقدام به اهدای عضو نماید، مبلغ پنجاه میلیون ریال از طریق شهرداری پرداخت میگردد.

۴ـ۷ـ تصادفات:

۴ـ۷ـ۱ـ شهرداری میتواند در صورتی که بروز تصادفات منجر به فوت یا جراحت در حین انجام کار برای پاکبانان و کارگران فضای سبز، مناطق مرکز و سازمانها تا سقف سی میلیون ریال جهت هزینه های درمانی یا کمک هزینه فوت اقدام نماید.

۵ ـ کمک هزینه تفریحی، سیاحتی و زیارتی: به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان برای کار و کوشش، شهرداری میتواند در زمینه استفاده کارکنان از مسافرتهای داخلی و خارجی را فراهم نماید.

۵ ـ۱ـ پذیرایی از کارکنان استفاده کننده از هتل آپارتمان تماشا (واقع در مشهد مقدس) حداکثر تا مدت چهار روز اقامت در سال به همراه صبحانه خواهد بود.در خصوص بازشستگان رسمی و بیمه ای شهرداری با هماهنگی کمیته رفاه امکان استفاده از اسکان در هتل آپارتمان تماشا در مشهد مقدس فراهم خواهد بود.

۶ ـ استفاده کارکنان و بازنشستگان از مجتمع ورزشی، رفاهی و تفریحی:

۶ ـ۱ـ شهرداری میباید زمینه استفاده کارکنان از مجموعه ها رفاهی و تفریحی ـ ورزشی خود را به صورت رایگان برای تمامی اعضا و خانواده کارکنان فراهم نماید.

۶ ـ۲ـ تهیه رفاه کارت هوشمند و شارژ آن برای استفاده از امکانات شهری و فرهنگی و تفریحی و ورزشی (حذف بلیت مراکز تفریحی از جمله ائل گلی، باغلارباغی، تله کابین و فرهنگسراها)

۶ ـ۳ـ عقد قرارداد با شرکتها و یا نهادهای ارائه خدمات مطلوب و یا مجتمع های فرهنگی، تفریحی و ورزشی جهت ارائه تخفیف یه همکاران داوطلب استفاده از مراکز فوق.

۷ـ اهدای جوایز به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز: به فرزندان کارکنان شهرداری برابر بودجه اسمی که در مقطع تحصیلی به عنوان دانش آموز ممتاز شناخته شده و یا در آزمون ورودی کنکور دانشگاه های (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) قبول شوند جوایزی به شرح زیر اهدا شود:

مقطع تحصیلی  مبلغ اهدایی (ریال)
مقطع ابتدایی رتبه بسیار خوب  ۲/۵۰۰/۰۰۰
مقطع متوسطه دور اول معدل ۱۸ به بالا  ۳/۵۰۰/۰۰۰
مقطع متوسطه دور دوم معدل ۱۸ به بالا ۴/۵۰۰/۰۰۰
پذیرفته شدگان کنکور در مقطع کاردانی به کارشناسی  ۴/۵۰۰/۰۰۰
پذیرفته شدگان کنکور در مقطع کارشناس پیوسته ۵/۰۰۰/۰۰۰
پذیرفته شدگان کنکور در مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد  ۷/۰۰۰/۰۰۰
پذیرفته شدگان کنکور در مقطع دکترا ۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۸ ـ هزینه چشم روشنی: به شهرداری اجازه داده میشود برای تولد تا دو فرزند کارکنان مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان چشم روشنی برای هر کدام پرداخت گردد. چنانچه زوجین هر دو کارمند شهرداری باشند فقط به یک نفر تعلق خواهد گرفت.

۹ـ هزینه مهد کودک: به شهرداری اجازه داده میشود به کلیه کارکنان زن حداقل دارای سه سال تمام کار مستقیم با شهرداری دارای کدپرسنلی و مثبوته در سامانه پرسنلی شهرداری مطابق بودجه اسمی که دارای فرزند کمتر از شش سال میباشند و در مهدکودک ثبت نام نموده اند ماهانه مبلغ اعلامی مصوب هیأت وزیران را پرداخت نماید.

۱۰ـ فوت در زمان اشتغال کارکنان: در صورت فوت هر یک از کارکنان در زمان اشتغال (طبق بودجه اسمی) پاداش سنواتی متوفی بر مبنای دو ماه حقوق و مزایا پرداخت میگردد. در هر صورت میزان پرداختی نباید بیشتر از پاداش سنواتی سی سال خدمت باشد.

۱۱ـ تجلیل از بازنشستگان: به هنگام دریافت پایان کار، به هر یک از کارگران و کارمندان در صورت بازنشستگی، یک سکه بهار آزادی بر اساس بودجه اسمی اهدا خواهد شد.

شهرداری موظف است نسبت به برپایی مراسم تجلیل از بازنشستگان را در هر دوره هر سه ماه یکبار اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط معـاون برنامه ریزی و توسعه سـرمایه انسـانی و معاون مالی و اقتصادی، تهیه و اجرا خواهد شد.

۱۲ـ به شهرداری اجازه داده میشود برای هر یک از کارکنانی که در حین انجام وظایف محوله محکوم به پرداخت دیه با حکم مراجع قضایی میگردند با رعایت ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اعمال در ردیف کمکهای بلاعوض تا سقف پانصد میلیون ریال با پیشنهاد کمیته رفاه و تائید شهردار به عنوان کمک پرداخت نماید.

د ـ دستورالعمل پیوست شماره ۲ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز

پیوست شماره ۲ :دستورالعمل اجرایی پرداخت پاداش

هدف: این دستورالعمل اجرایی جهت نظام مند نمودن پرداخت پاداشهای مختلف (شامل تلاش، تحقق بودجه، تحقق احکام و اهداف برنامه پنج ساله، موردی و انجام خدمات برجسته، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی) در راستای ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شهرداری تدوین گردیده است.

محدوده عملکرد: حوزه های معاونت، مدیریتهای ستادی و مناطق شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته میباشد.

تعاریف و مفاهیم:

۱ـ پاداش شش ماه: مبلغی است که به عنوان پاداش در پایان ماه های شهریور و اسفند هر سال به کارکنان شهرداری پرداخت میشود.

۲ـ پاداش موردی: اعتباری است که در اختیار بالاترین مقام مسئول هر حوزه به صورت ماهانه قرار گرفته و با صلاحدید وی در مواردی از قبیل انجام کار در شرایط ویژه، پیگیری مستمر و مداوم یک کار مشخص، ایجاد خلاقیت و بهره وری در انجام یک کار مشخص، انجام کار فراتر از شرح وظایف مقرر و مواردی از این قبیل به کارکنان پرداخت میگردد.

۳ـ پاداش ویژه: مبلغی است که در اختیار شهردار بوده و به تشخیص او به کارکنان هنگام انجام کارهای ویژه (مانند ارائه راهکار و تعریف منابع جدید درآمد پایدار، صرفه جویی در هزینه های اجرایی و عمرانی، انجام دقیق و کامل تکالیف برنامه و وبودجه و از این قبیل) تعلق میگیرد.

۴ـ پاداش تحقق احکام و هدفهای کمی برنامه پنج ساله: مبلغی است که به حوزه های مختلف کاری در شهرداری با توجه به تحقق احکام و اهداف کمی در پایان هر دوره تعلق میگیرد (این مبلغ معادل دو در هزار رقم خالص درآمدهای شهرداری میباشد)

روند انجام کار: شهرداری موظف است اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت پاداشها را در بودجه سالانه شهرداری پادار نماید.

پاداش شش ماهه: در پایان شهریور ماه و اسفند ماه هر سال درصدی از اعتبارات مصوب ردیف پاداش با دستور شهردار به کلیه کارکنان واجد شرایط شهرداری پرداخت میگردد.

این پاداش صرفًا در اختیار شهردار قرار داشته و به صورت دوره ای جهت پرداخت به کارکنان ذیربط پرداخت خواهد شد.

پاداش موردی: اعتبار پاداش های موردی هر حوزه حداکثر به مدت شش ماه قابل ذخیره و در اختیار مدیران خواهد بود.

هیچ یک از کارکنان بیش از چهار بار در سال مشمول تشویق موردی نخواهد داشت. تعداد کارکنان مشمول تشویق موردی در هر مرتبه، حداکثر ۱۰ درصد تعداد کل کارکنان هر حوزه خواهد بود.

حداکثر میزان پاداش موردی در هر بار، دو میلیون ریال خواهد بود.

پاداش ویژه: شهرداری میتواند حداکثر هشتصد میلیون ریال در صورت صرفه جویی در هزینه های جاری معادل ۵ درصد میزان کاهش نسبت به عملکرد سال قبل به عنوان پاداش صرفه جویی پرداخت نماید.

چنانکه شهرداری در مهلت قانونی نسبت به ارائه گزارش درآمد ماهانه و سالانه به همراه تجزیه و تحلیل آنها و لایحه تفریغ بودجه اقدام نماید، میتواند به کارکنان ذیربط دویست و پنجاه میلیون ریال متناسب با عملکرد آنها پاداش پرداخت نماید.

پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به کارکنان دخیل در پروژه های عمرانی شاخص و فعالیتهای خدماتی (تنظیف و فضای سبز) با کیفیت مطلوب.

تبصره۱ :پروژه های شاخص موضوع این بند در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.

پاداش ایجاد منابع جدید درآمدی برای کارکنان و مدیران به صورت فردی یا جمعی که با شناسایی و معرفی و تحقق منابع منجر به افزایش منابع درآمدی جدید شده و تحقق یابد تا سقف پانصد میلیون ریال به نسبت منابع جدید تحقق یافته.

پاداش پیشنهاد ارزنده ای که بتوانند منتهـی به بهـبود عملکـرد کـارایی و اثربخشی اقدامـات و تصمیمات (کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، اصلاح ساختار، بهبود روشهای انجام کار، رضایت ارباب رجوع) و بهره وری منابع شود تا سقف پانصد میلیون ریال به تناسب نوع و اثرگذاری پیشنهاد. این پاداش صـرفًا در اختیار شهـردار قـرار داشته و معادل مانده اعـتبار ردیف پاداشها در بودجه پس از کسر پاداشهای موردی و تحقق اهداف واحکام برنامه و درآمدها خواهد بود. در قبال خدمـات اثربخش مرکز پژوهـش های شـورا و شهـرداری، امکان پرداخت پاداش با نظـر رئیس مرکز پژوهشها تا سقف یک میلیارد ریال به عنوان پاداش ویژه برای کارکنان مرکز مزبور و شهرداری پرداخت خواهد شد.

پاداش تحقق درآمدها: شهرداری میتواند در راستای ایجاد انگیزه تلاش بیشتر و کاهش هزینه ها و افزایش درآمد نسبت به پرداخت پاداش به همکارانی که در جریان افزایش درآمد، کاهش هزینه، صرفه جویی و مدیریت هزینه ها یا شناسایی منابع درآمدی جدید فعال بوده اند با تشخیص شهردار اقدام نماید.

در صورت وصول درآمد نقدی تا سقف ۵۰ درصد بودجه، پاداش تحقق درآمدها بر اساس تحقق درآمدهای نقدی مطابق با جدول ذیل پرداخت خواهد شد.

درصد وصول درآمد از بودجه مازاد بر ۵۰% تا ۶۰% مازاد بر ۶۰% تا ۷۰% مازاد بر ۷۰% تا ۸۰% مازاد بر ۸۰% تا ۹۰% مازاد بر ۹۰% تا ۱۰۰% و بیشتر
درصد پاداش ۳۵/۰ ۴/۰ ۴۵/۰ ۵/۰  ۶/۰

این پاداش صرفًا در اختیار شهردار قرار داشته و بر اساس تشخیص ایشان به کارکنان ذیربط پرداخت خواهد شد.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر تبریز، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۸۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ و شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ حکم به ابطال مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر کرده است. ثانیًا به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب، مستخدمین شهرداریها لزومًا تابع قانون استخدام کشوری بوده و از حیث ضوابط حقوق و مزایا نیز باید از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تبعیت نمایند. ثالثًا در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهر در تصویب مقررات استخدامی و همچنین ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداریها پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره های ۲۳ و ۲۸ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز و کل دستورالعمل های پیوست ۱ و ۲ از بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰ که متضمن مقرراتی مغایر با قوانین و مقررات استخدامی حاکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

افزودن یک دیدگاه