وکیل آنلاین

رای شماره ۱۴۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۱۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و کنترل ساختمان استان آذربايجان شرقي که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: «بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمانهای زیر شش طبقه توسط کارفرمایان است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰/۸/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۱۶ شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سهراب شهلازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در صورتجلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان آذربایجان شرقی (هیأت ۴ نفره) با حضور معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، صورتجلسه ای تصویب شده است که در بند ۴ صورتجلسه مزبور که در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ گردیده فقط مالکین ساختمانهای بیش از ۵ سقف (نه خود ۵ سقف) مکلف به سپردن عملیات اجرایی ساختمان به مجری را الزامی نموده است و صراحتًا با الزامی نمودن استفاده از خـدمات مجریان برای ساختمانهای زیر شش طبقه مخالفت گردیده است که مغایر قانون به شرح زیر میباشد:

اولاً: در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته یا هیأتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش تعرفه های مهندسی و مجری و با محدودیت مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش بینی نشده است، در مانحن فیه کمیته ۴ نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی مصوبه تنظیمی که مدتی نیز در نظام مهندسی و شهرداری بر اساس آن نیز اقدام شده که با بررسی قانون و آیین نامه های اجرایی و تفسیر آراء دیوان عدالت اداری و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این گونه تصمیمگیری ها خارج از اختیارات قانونی ایشان است.

ثانیًا: در منطوق رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار میدارد: صرف نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تأکید شده و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و مؤید آن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن که دارای صلاحیت حرفه ای مذکور در ماده ۴ قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از چارچوب مواد بعدی آن علی الخصوص مواد ۳۲ و ۴۴ معلوم میشود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای ندارد. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی:

۴ـ با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مبنی بر الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمانهای زیر شش طبقه توسط کارفرمایان مخالفت گردید. ـ مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی”

علیرغم ابلاغ دادخواست وضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۱ـ ۴ از ماده ۱ و بندهای ۳ـ ۱۳ و ۳ـ ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴، هیأتهای چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه ها را داشته و صلاحیتی برای موافقت یا مخالفت با درخواست الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمانهای زیر شش طبقه توسط کارفرمایان ندارند. ثانیًا براساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که درخصوص هیأتهای چهارنفره صادر شده، اعلام شده است که هیأتهای مزبور صرفًا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل میشوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیأتهای مذکور داده نشده است. بنا به مـراتب فوق، بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل سـاختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمانهای زیر شش طبقه توسط کارفرمایان است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز