وکیل آنلاین

رای شماره ھای ١۶۵۴ و ١۶۵۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ھای ١۶۵۴ و ١۶۵۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض. کارکنان پیمانی دادگستری استان کرمانشاه شاغل در شھرھای محروم آن استان مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می باشند، بنابراین رأی به ورود شکایت صحیح و منطبق با مقررات است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶۵۴ الی ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶۵۵ مورخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با موضوع: « اعلام تعارض. کارکنان پیمانی دادگستری استان کرمانشاه شاغل در شھرھای محروم آن استان مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می باشند، بنابراین رأی به ورود شکایت صحیح و منطبق با مقررات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره پرونده: ٩٩٠٢۵٣٠ و ٩٩٠٠٢٧۶ تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/١۶ شماره دادنامه: ١۶۵۵ ـ ١۶۵۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای شھروز سلطانی و آقای صمد حیاتی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان پیمانی دادگستری استان کرمانشاه شاغل در شھرھای محروم آن استان به خواسته الزام به پرداخت مزایای مرخصی مناطق محروم، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ٢٩ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠٢٠٠۶ با موضوع دادخواست آقای شھروز سلطانی به طرفیت دادگستری کرمانشاه کارکنان قوه قضاییه و به خواسته الزام به پرداخت مزایای مرخصی مناطق محروم از سال ١٣٧٠ تا ١٣٨۵ به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠۴۴٢٧ ـ ١٣٩٧/٩/١۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه پرداخت فوق العاده و مرخصی مناطق محروم و جنگی به مستخدمان تابع قانونی استخدام کشوری که به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند و بومی محل نیز باشند پرداخت می شود و صرف نظر از موارد پرداخت شده و به جھت عدم خدمت داوطلبانه مشمول مرخصی و مزایای مناطق جنگی و محروم نشده و لذا مستفاد از مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٩٠٢٩٧٢ ـ ١٣٩٨/٨/١٨ شعبه ٢٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن توضیحاتی به شرح زیر تأیید شده است.

در خصوص تجدیدنظرخواھی آقای شھروز سلطانی از دادنامه شماره ۴۴٢٧ ـ ١٣٩٧/٩/١۴ شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مندرجات اوراق پرونده ھای بدوی و تجدیدنظر و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه و دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظر خواسته، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جھات موجھی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را متزلزل و مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراھم نماید، ارائه و ابراز ننموده است و در تمام مدت مذکور به صورت قراردادی و یا استخدام پیمانی اشتغال داشته که از شمول قانون استخدام کشوری و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده خارج بوده و موظف بوده در محل تعیین شده در متن قرارداد خدمت نماید و از نظر نحوه رسیدگی و رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط، در صدور رأی اقدام مغایر قانون و مقررات مربوط، مشھود نیست به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواھی، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یاد شده، عیناً تأیید می شود. این رأی قطعی است.

ب: شعبـه ٣٠ بـدوی دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٢٣٠٠٣۴١ بـا موضوع دادخواست آقای رضا خوشبخت به طرفیت امور اداری و استخدامی قـوه قضاییه (دادگستری استان کرمانشاه) و به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای حق جنگی مناطق محروم موضوع اجرای قانون جذب نیروی انسانی مصوب ١٣۶٧/١٢/٧ مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠١۶١٢ ـ ١٣٩۶/٨/٢٩ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی این شعبه با بررسی محتویات پرونده و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به اینکه خوانده طی لایحه دفاعیه خود ضمن تأیید خواسته شاکی مبنی بر لزوم پرداخت فوق العاده جذب و یک ماه مرخصی مناطق محروم اظھار داشته مزایای فوق العاده جذب و یک ماه مرخصی مناطق محروم از تاریخ ١٣٧٧/١٢/٢٧ تا ١٣٨٠/١/١ قابل پرداخت بوده که پرداخت نشده است، بنابراین خواسته شاکی نسبت به مدت مورد اشاره موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می نماید و نسبت به مابقی خواسته شاکی که خوانده اظھار داشته شاکی استحقاق دریافت آن را ندارد شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ج: شعبـه ۴۴ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونده شمـاره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠۴٠٢١۴۴ با موضوع دادخواست آقای سامان اسماعیل پور به طرفیت دادگستری کل استان کرمانشاه اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای مرخصی ارفاقی خدمت در مناطق جنگی موضوع ماده ۴١ قانون استخدام کشوری و قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده مصوب ١٣۶٧/١٢/٧ به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠۴٠٢۴٠٢ ـ ١٣٩٧/١٢/١۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق الذکر با توجه به مندرجات اوراق پرونده و متن دادخواست شاکی و ضمایم پیوست نظر به اینکه مطابق تصاویر احکام کارگزینی پیوست خدمت نامبرده در مناطق محروم به لحاظ احصاء محل خدمت وی در لیست جدول گروه بندی کشور جزو مناطق محروم محرز است به استناد ماده ٢ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب ١٣۶٧/١٢/٧ که برای مستخدمین شاغل در مناطق مذکور علاوه بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای ھر سال خدمت را منظور نموده که در صورت عدم استفاده از آن حقوق و فوق العاده ھای مربوطه در پایان ھر سال تقویمی به وی پرداخت خواھد شد شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد مذکور و ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و دادنامه شماره ٨٣ و ٨٧ ـ ١٣٨۴/٢/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پرداخت موضوع شکایت مدت اشتغال شاکی در مناطق محروم از ١٣٧٧/١٢/٢٧ تا ١٣٧٩/١٢/٢٩ بر اساس حقوق مندرج در آخرین حکم کارگزینی دوران خدمت صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ١٣۶٧ مقرر شده: «به منظور جذب و نگھداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت ھای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگھداری قابل پرداخت است.» ثانیاً: از آنجا که به موجب مواد ۴ و ۶ قانون استخدام کشوری، مستخدمین پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری می باشند، بنابراین مستخدمین مذکور مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می باشند و نتیجتاً آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار در حدی که با استدلال فوق منطبق است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز