وکیل آنلاین

رای شماره ٧١٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ٧١٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧١٧ مورخ ١٣٩٩/۵/٢١ با موضوع: «وحدت رویه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۵/٢١ شماره دادنامه: ٧١٧ شماره پرونده : ٩٨٠٣٧۵۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : شرکت فولاد مبارکه اصفھان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : معاون نیروی انسانی و سازماندھی شرکت فولاد مبارکه اصفھان به موجب لایحه شماره ۶۶۶٠٠/٩٨/٣۴١۵ ـ ١٣٩٨/۶/١١ اعلام کرده است که:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در راستای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠ و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفھان (سھامی عام) اقدام به طرح دادخواست ھایی در کمیسیون ماده ١۶ رسیدگی به شکایات جـانبازان با خـواسته «تبدیـل وضعیت استخـدامی از قراردادی به رسمی» نموده اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مـذکور با ورود به موضوع رأی خـود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامی شکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقباً دادخواست ھای اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رأی متعارض و ھمزمان در شعبه ٣٧ بدوی گردید. در مرحله تجدیدنظر ھم تاکنون آراء متعارضی از شعب ٢٣ و ٢٩ تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر می باشد. لذا به استناد ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت رویه در پرونده ھای متعدد و مشابه موجود و پرونده ھای آتی، مستدعی است در خصوص طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه دستورات مقتضی صادر فرمایید.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٣٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٢۶٠١۶٨٧ و ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢۶٠٠٢۴۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفھان ـ آقای مسعود عرب کوھانی به طرفیت الف ـ کمیسیون ماده ١۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ب ـ شرکت فولاد مبارکه اصفھان ـ کمیسیون ماده ١۶ بنیاد شھید و امور ایثارگران و به خواسته الف ـ اعتراض به رأی مورخ ١٣٩۶/٧/٢٣ کمیسیون ماده ١۶ جانبازان در خصوص شکایت آقای خیراله عالی پور احمدی ب ـ ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از ١۶٩۵٧٠١٩۵٠٠ ـ م ـ گ ـ ١٣٩۵/٨/١٢ رأی کمیسیون ماده ١۶ مورخ ١٣٩۶/٧/٢٣ به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠١٧٧٨ ـ ١٣٩٧/٩/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفھان به طرفیت کمیسیون ماده ١۶ رسیدگی به شکایات جـانبازان دایر بر اعتراض به رأی مورخ ١٣٩۶/٧/٢٣ صادره از کمیسیون ماده ١۶ ،اولاً : به موجب بند ١٠ ماده ٢٧ قانون بودجـه سال ١٣٩٢ کل کشور شرکت ھای مشمول اصل۴۴ قانون اساسی که واگـذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فھرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که با توجه به تاریخ استخدام شاکی (١٣٨٩/٨/١) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال ١٣٨۶) ،این حکم شامل شاکی نیز خواھد بود. ثانیاً: به موجب ماده ٨ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ١٣٧۴ که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکت ھایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفھان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیررسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده اند. ثالثاً: به موجب اصلاح ماده ٢٩ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ذ) تبصره ٢ ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ١ بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده (مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد. علیھذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکت ھای واگذار شده به بخش خصوصی [ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی] و الزام شرکت ھای مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رأی معترض عنه بوده باشد احراز نمی گردد. مستندا ً به مواد ١٠ ،۵٨ ،۵٩ و ۶۵ و مفھوم مخالف ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. ب) در خصوص شکایت آقای مسعود عربی کوھانی علیه شرکت فولاد مبارکه اصفھان و کمیسیون ماده ١۶ بنیاد شھید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی ٢۶٠١۶٨٧ با امعان نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می گردد شاکی ھیچ گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رأی کمیسیون ماده ١۶ منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن یکی از طرفین اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستندا ً به مواد ١٧ و ۵٠ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠٢٧۶٩ـ ١٣٩٨/٧/۶ شعبه ٢۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴٢ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٢۶٠١٣٢۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفھان به طرفیت کمیسیون ماده ١۶ رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ١٣٩۵/۶/٢٨ به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٣۵٣ـ ١٣٩٧/۴/١٩ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه درصد سھام آن به بخش غیردولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده ٨ قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ١٣٧۴/٣/٣١ و ماده ۶۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستندا ً به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ١۶ قانون تسھیلات صادر می نماید. رأی صادره مستندا ً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠١۵٧٢ـ ١٣٩٨/۴/١٧ شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با عنایت به این که بیش از ۵٠ درصد سھام شرکت فولاد مبارکه اصفھان در سال ١٣٨۶ به بخش غیردولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت ھای بخش خصوصی محسوب می شود و استخدام و به کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سھام و غیردولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ )مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ که در آن مقرر شده: «شرکتھای مشمول اصل چھل و چھار (۴۴ )قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فھرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.» مستفاد می شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت ھا اشتغال یافته اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ھای اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد، مضافاً ماده ٨ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ١٣٧۴/٣/٣١ به موجب ماده ٧۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ نسخ و ملغی الاثر شده است و
شرایط استخدام و تأمین نیروی موردنیاز دستگاه ھای اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنھا در ماده ٢١ قانون مذکور و تبصره ھا و اصلاحیه ھای آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون مـوضوع مـاده ١۶ رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجـه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نموده است مغایر با قانون می باشد. بنا به مراتب فوق نتیجتاً دادنامه شماره ١۵٧٢ـ ١٣٩٨/۴/١٧ شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز