وکیل آنلاین

رأی شماره ١۴٠۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1405

رأی شماره ١۴٠۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به پرداخت حق
مرخصی مناطق محروم

شماره       ٩٧/١٩۵٠      ١٣٩٧/٧/۴

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴٠۵مورخ ١٣٩٧/۶/١٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/١٣

شماره دادنامه: ١۴٠۵

شماره پرونده: ١٩۵٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سیدعبدالحمید امام

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در پی دادخواست تعدادی از کارکنان انتقالی سازمان غله کشور به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
(بین سالھای ١٣٩٠ تا ١٣٩۴ (به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت در مناطق محروم که از تاریخ ١٣۶٨/١/٢۵ تا ١٣٧٩/١٢/٢٩
مورد ادعا قرار گرفته است، شعب دیوان آرای متعارضی صادر کرده اند:

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٢٢۶ ،٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٢٧۶،
٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٢٣۴ ،٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٢٧٣ ،٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٢۴۶ با موضوع دادخواست آقایان مرتضی سلیمان فر، مھدی
ملکی زاده، اسمعیل زارع زاده، سیدابراھیم مرعشی، علی اکبر گاطع زاده به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به
خواسته الزام به پرداخت مرخصی مناطق محروم به موجب دادنامه ھای شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢۶۶٣ ـ ١٣٩٣/١١/۶،
،۶/١١/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢۶۶۴ ،۶/١١/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢۶۶٢ ،٢٨/١٠/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢۶٢۵
٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢۶۶١ـ ١٣٩٣/١١/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شھرستان محل خدمت شاکی جز مناطق کمتر توسعه یافته بوده و بر ھمین مبنا و به صراحت
ماده ٢ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب ١٣۶٧ پرداخت فوق العاده مرخصی مناطق محروم
علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان ضرورت دارد علیھذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ١٠ و ۵٨ و ۶۵
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات شاکی موضوع
مرخصی ماده ٢ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب ١٣۶٧ از سال ١٣۶٨ لغایت ١٣٧٩ صادر و
اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

آراء مذکور به موجب آراء شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢٠٢٨ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ ،٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢٠٢٩ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ ،٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢٠۵۶ ـ
تایید اداری عدالت دیوان تجدیدنظر ١٠ شعبه ٣٠/۶/١٣٩۴ ـ ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢٠۵۵ ،٣٠/۶/١٣٩۴ ـ ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢٠۵٧ ،٣٠/۶/١٣٩۴
شده است.

ب: شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٢۵٠ با موضوع دادخواست آقای ھادی ترابی
به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت محرومیت مناطق محروم از تاریخ ١٣۶٨/١/٢۵ تا
١٣٧٩/١٢/٢٩ به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٩٩۵ ـ ١٣٩٣/٨/٢٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق احکام کارگزینی پیوست خدمت شاکی در شھرستان شوشتر محرز بوده و توجھاً اینکه
شھرستان مذکور جزء مناطق محروم بوده و در اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب ١٣۶٧ و
رأی شماره ۴٩۶ ـ ۴٩۵ ـ ١٣٨٩/١١/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که فوق العاده جذب و نگھداری و مرخصی مناطق
محروم در حق شاکی از تاریخ استحقاق پرداخت می گردید علیھذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد ١ و ٢
قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی مصوب ١٣۶٧ و مواد ١٠ و ۵٨ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم بر الزام مشتکی عنه به پرداخت فوق العاده جذب و نگھداری و مرخصی مناطق محروم از تاریخ
١٣۶٨ لغایت ١٣٧٩ که محاسبه مرخصی مناطق محروم از تاریخ صدور رأی شماره ۴٩۶ ـ ۴٩۵ ـ ١٣٨٩/١١/١ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به صورت یوم الاداء صورت خواھد گرفت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در
شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١١۴٨ ـ١٣٩۵/۵/٣ شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ج: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵١٩١٧ با موضوع دادخواست آقای منصور جمالی
مقدم به طرفیت شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه ۴ خوزستان و به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم و دورافتاده به موجب
دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٢٠٨ ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه ثبت به شماره
٢٨٣١ـ ١٣٩٠/٨/٧ دفتر شعبه ٢٧ به اینکه به موجب قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب
١٣۶٧/١٢/٧ مجلس شورای اسلامی و بند ٣ مصوبه شماره ٢٣٣۴٧/ت/٢١۵ ـ١٣٧۶/۶/١٢ ھیأت وزیران در خصوص جذب و نگھداری
نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دھستانھا و اطلاق قانون و مصوبه مذکور به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت و مستنداً به
دادنامه ھای شماره ٨٣ الی ٨٧ ـ ١٣٨۴/٢/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشمولیت بند ٣ مصوبه فوق الاشعار به
مستخدمان رسمی و ثابت اعم از بومی و غیربومی استحقاق شاکی را به دریافت پاداش مقرر قانونی محرز دانسته است بدین لحاظ
شعبه مستنداً به مواد ٧ و ١٣ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکی عنه به پرداخت پاداش و
حقوق و مزایای مقرره قانونی در ایام اشتغال در مناطق محروم را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

د: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٨٩۶٨ با موضوع دادخواست آقای
سیدعبدالحمید امام و به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت از
١٣۶٨/١/٢۵ تا ١٣٧٩/١٢/٢٩ مناطق محروم به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٢١۴١ـ ١٣٩۴/١٢/١ به شرح زیر رأی صادر کرده
است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه شاکی مطابق احکام کارگزینی منضم در پرونده شاغل در اداره غله کشور بوده
و سازمان غله براساس مصوبه شماره ١٣/۵۶١ ـ ١٣٨١/٢/٢٨ شورای عالی اداری از ابتدای سال ١٣٨٣ منحل گردیده و ھیأت تصفیه
آن سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده لذا بنا به مراتب فوق مستنداً به بند پ ماده ۵٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ٢٠ روز
پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠٠۶۵ ـ١٣٩۵/٣/١۶ شعبه ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ١٣/۵۶١ ـ ١٣٨١/٢/٢٨ شورای عالی اداری، سازمان غله کشور از تاریخ ١٣٨٣/١/١ منحل
شده و پرسنل سازمان مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکتھای وابسته منتقل و اعتبارات مربوطه در این
خصوص نیز به محل خدمت ایشان تخصیص یافته است، بنابراین شکایت به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به
خواسته الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری است و دادنامه ھای شعب
دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که ضمن قبول صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مبادرت
به صدور رأی در ماھیت شکایت کرده اند صحیح و موافق اصول و مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده
٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط
در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز