رأی شماره ١٣٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۱۳۰۷

رأی شماره ١٣٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای یک از مصوبات شماره ۴۴٨ ـ ١٣٩٠/١٠/۶ و ۴۶۴ ـ ١٣٩٠/١٢/١ شورای اسلامی شھر رامسر

٢٨/١٢/١٣٩۵ ٩٣/٩۵۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٠٧ مورخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با موضوع:
«ابطال بندھای یک از مصوبات شماره ۴۴٨ ـ ١٣٩٠/١٠/۶ و ۴۶۴ ـ ١٣٩٠/١٢/١ شورای اسلامی شھر رامسر» جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/١٠ شماره دادنامه: ١٣٠٧ کلاسه پرونده: ٩۵۵/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ١ از مصوبات شماره ۴۴٨ ـ ١٣٩٠/١٠/۶ و ۴۶۴ ـ ١٣٩٠/١٢/١ شورای اسلامی شھر
رامسر
گردش کار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره
١٧۶٩۶۵ـ ١٣٩٣/٩/١٩ ،ابطال بندھای ١ از مصوبات شماره ۴۴٨ ـ ١٣٩٠/١٠/۶ و ۴۶۴ ـ ١٣٩٠/١٢/١ شورای اسلامی شھر رامسر را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبات شورای اسلامی شھر رامسر (مصوبه شماره ۴۴٨ ـ ١٣٩٠/١٠/۶ و ۴۶۶ ـ ١٣٩٠/١٢/١ (پیرامون
اعطای ٢٠ درصد تخفیف بابت عوارض ساختمانی و جرایم ماده (١٠٠ (و کمیسیون ماده (٧٧ (قانون شھرداری از حیث انطباق با قانون
در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می گردد:
بند ١ مصوبه شماره ۴۴٨ ـ ١٣٩٠/١٠/۶ شورای اسلامی شھر رامسر عنوان می دارد: «نامه شماره ٩٠١٣/١٠ـ ١٣٩٠/١٠/۴ شھرداری
با عنایت به فرا رسیدن ایام ا… دھه مبارک فجر و جذب مشارکت شھروندان در امور اجرایی مدیریت شھری و درخواست مجوز جھت
اعمال ضریب تشویقی ٢٠ درصد به شھروندانی که از تاریخ ١٣٩٠/١١/١٢ تا ١٣٩٠/١١/٢۴ به شھرداری مراجعه و کلیه بدھیھای
گذشته و چکھای تقسیط و جرایم ماده ١٠٠ و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد پرداخت نمایند مطرح و شورا موافقت
خود را در این خصوص از تاریخ ١٣٩٠/١٠/۵ تا ١٣٩٠/١١/٣٠ اعلام می دارد.»
بند ١ مصوبه شماره ۴۶۶ ـ ١٣٩٠/٢/١ شورای اسلامی شھر مذکور اشعار می دارد: «نامه شماره ١٠٨٢٨/١٠ـ١٣٩٠/١١/٣٠ در اجرای
بند ١ مصوبه شماره ۴۴٨ شورا در خصوص اعطای ٢٠ درصد تخفیف جھت پرداخت نقد مراجعین به شھرداری بابت عوارضات
ساختمانی و جرایم ماده ١٠٠ و کمیسیون ماده (٧٧ (و با توجه به استقبال مردم از این شرایط، درخواست مجوز لازم جھت تمدید مدت
استفاده از شرایط ٢٠ درصد تخفیف جھت عوارضات شھرداری (ساختمانی و صنفی) از تاریخ ١٣٩٠/١٢/١٠ تا ١٣٩٠/١٢/٢۵ مطرح و
شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال ١٣٩٠ اعلام می دارد.» مصوبات مذکور مغایر با ماده (٧١ (قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران (مصوب ١٣٧۵/٣/١ (می باشد زیرا اتخاذ تصمیم برای اعمال تخفیف در
عوارضات شھرداری و جرایم ماده ١٠٠ و کمیسیون ماده (٧٧ (جزو وظایف شورای اسلامی شھر (موضوع ماده ٧١ قانون مذکور) نبوده و
خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شھر یاد شده می باشد.
بنا به مراتب، خواھشمند است در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده
در ھیأت عمومی دیوان مطرح گردد.»
متن مصوبات شماره ھای ۴۴٨ ـ ١٣٩٠/١٠/۶ و ۴۶۴ـ ١٣٩٠/١٢/١ شورای اسلامی شھر رامسر که مورد اعتراض قرا رگرفته به شرح زیر
است:
الف ـ مصوبه شماره ۴۴٨ ـ ١٣٩٠/١٠/۶:
«١ـ نامه شماره ٩٠١٣/١٠ـ ١٣٩٠/١٠/۴ شھرداری با عنایت به فرا رسیدن ایام اله دھه مبارک فجر و جذب مشارکت شھروندان در امور
اجرایی مدیریت شھری و درخواست مجوز جھت اعمال ضریب تشویقی ٢٠ %به شھروندانی که از تاریخ ١٣٩٠/١١/١٢ تا ١٣٩٠/١١/٢۴
به شھرداری مراجعه وکلیه بدھیھای گذشته و چکھای تقسیط و جرایم ماده ١٠٠ و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد
پرداخت نمایند مطرح و «شورا موافقت خود را در این خصوص از تاریخ ١٣٩٠/١٠/١۵ تا ١٣٩٠/١١/٣٠ اعلام می دارد.»»
ب ـ مصوبه شماره ۴۶۴ـ ١٣٩٠/١٢/١:
«١ـ نامه شماره ١٠٨٢٨/١٠ ـ ١٣٩٠/١١/٣٠ در اجرای بند ١ مصوبه شماره ۴۴٨ شورا در خصوص اعطای ٢٠ %تخفیف جھت پرداخت
نقد مراجعین به شھرداری بابت عوارضات ساختمانی و جرایم ماده ١٠٠ و کمیسیون ماده ٧٧ و با توجه به استقبال مردم از این
شرایط، درخواست مجوز لازم جھت تمدید مدت استفاده از شرایط ٢٠ درصد تخفیف جھت عوارضات شھرداری (ساختمانی و صنفی) از
تاریخ ١٣٩٠/١٢/١٠ تا ١٣٩٠/١٢/٢۵ مطرح و «شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال ١٣٩٠ اعلام می دارد.»»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یامعافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا لغو شده است و در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھایاسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ وظایف شورای اسلامی شھر تعیین شده است و اعطاء تخفیف از مصادیقحکم ماده ٧١ قانون پیش گفته نمی باشد، بنابراین بندھای ١ چھارصد و چھل و ھشتمین جلسه مورخ ١٣٩٠/١٠/۶ و چھارصد و شصتو چھارمین جلسه مورخ ١٣٩٠/١٢/١ شورای اسلامی شھر رامسر که به موجب آنھا برای شھروندانی که در دوره ھای زمانی تعیینشده در مصوبات به شھرداری مراجعه و کلیه بدھیھای گذشته و چکھای تقسیط و جرایم ماده ١٠٠ و کمیسیون ماده ٧٧ و عوارض ساختمانی و صنفی را به صورت نقد می پردازند ٢٠ درصد تخفیف در نظرگرفته شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ١٣٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١٣٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١٣٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه