وکیل آنلاین

دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/٣٨١٣٢/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/٨/٩ در خصوص اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه

دستورالعمل-38132

دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه

شماره   ٩٠٠٠/٣٨١٣٢/١٠٠      ١٣٩٧/٨/٩

 

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/٣٨١١١/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/٨/٩ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اطلاع رسانی و ارتباطات
رسانه ای قوه قضائیه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره    ٩٠٠٠/٣٨١١١/١٠٠    ١٣٩٧/٨/٩

دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه

فصل اول: کلیات

ماده١ـ به منظور ھماھنگی و تمرکز در سیاست ھا، انسجام در برنامه ھای کلان اطلاع رسانی قوه قضائیه و با ھدف ارتقاء فرھنگ
حقوقی قضایی، گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی، اطلاع رسانی شفاف سیاست ھا، برنامه ھا و عملکرد قوه قضائیه و در
اجرای برنامه ھای توسعه قضایی، «دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است .

ماده٢ـ تعاریف :

الف ـ نظام ارتباطات و اطلاع رسانی قوه قضائیه: مجموعه ای از فرآیندھای تعیین خط مشی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، فراھم آوری،
پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل، ارتباط ھدفمند با رسانه ھا و سنجش اثربخشی این ارتباط است که در
این دستورالعمل به اختصار، «نظام اطلاع رسانی» نامیده می شود .

ب ـ موضوعات اطلاع رسانی: سیاست ھا و برنامه ھای قوه قضائیه، عملکرد قوه قضائیه، اخبار قضایی، پاسخ ھا و مواضع رسمی
قوه قضائیه در قبال موضوعات داخلی و بین المللی، اطلاعات پایه و عمومی، حقوقی و قضایی .

پ ـ اطلاع رسانی ویژه: ارائه و نشر اطلاعات و اخبار پرونده ھا یا موضوعات ملی حساس و مھمی که ممکن است بازتاب بین المللی یا
انعکاس وسیع داخلی داشته باشد .

فصل دوم: ارکان نظام اطلاع رسانی قوه قضائیه

ماده٣ـ ارکان نظام اطلاع رسانی قوه قضائیه به شرح زیر است :

الف ـ شورای عالی اطلاع رسانی؛

ب ـ کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی؛

پ ـ سخنگوی قوه قضاییه؛

ت ـ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی؛

ث ـ مرکز رسانه.

ماده۴ـ شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضائیه مرکب از اعضای زیر است:

١ـ رییس قوه قضائیه (رییس شورای عالی ) ؛

٢ـ معاون اول قوه قضائیه (نایب رییس ) ؛

٣ـ دادستان کل کشور؛

۴ـ سخنگوی قوه قضائیه؛

۵ ـ رییس حوزه ریاست؛

۶ ـ معاون راھبردی؛

٧ـ معاون فرھنگی؛

٨ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛

٩ـ معاون منابع انسانی؛

١٠ـ دبیر ستاد حقوق بشر؛

١١ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

١٢ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات؛

١٣ـ رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛

١۴ـ رییس مرکز رسانه (دبیر شورا)؛

١۵ـ دادستان عمومی و انقلاب تھران.

تبصره١ـ رییس قوه قضاییه، ریاست جلسات شورای عالی اطلاع رسانی را به عھده خواھد داشت و در غیاب وی، ریاست جلسه به
عھده معاون اول رییس قوه قضاییه خواھد بود .

تبصره٢ـ دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، مسؤولیت ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات این شورا را به عھده دارد .

تبصره٣ـ جلسات شورای عالی اطلاع رسانی ھر سه ماه یکبار تشکیل می شود. در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوق العاده حسب
نظر رییس قوه قضائیه تشکیل می گردد .

تبصره۴ـ دبیر شورای عالی اطلاعرسانی موظف است علاوه بر گزارش ھای نوبه ای و ویژه، ھر سه ماه، گزارش جامعی از اقدامات
دبیرخانه تھیه و به رییس قوه قضائیه ارائه نماید .

تبصره۵ ـ حسب مورد به تشخیص رییس شورای اطلاع رسانی از نمایندگان مراجع اداری یا قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دستور
جلسه دعوت به عمل می آید.

ماده۵ ـ وظایف شورای عالی اطلاع رسانی عبارت است از :

الف ـ تصویب راھبردھا، سیاست ھا و برنامھ ھای کلان حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات و تعیین شاخص ھای اصلی آن؛

ب ـ دریافت گزارش ھای دوره ای دبیر شورا و کمیته دائمی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و کمیته دائمی؛

پ ـ تعیین خط مشی و راھبردھای لازم جھت اتخاذ تدابیر لازم در نظام اطلاع رسانی از طریق اعمال ھماھنگی و ھمکاری دبیرخانه
شورای امنیت ملی، سازمان صدا و سیما، دستگاھھای کاشف و ضابطان قضایی، جامعه موثر رسانه ای و سایر مراجع ذیربط.

ماده۶ ـ شورای عالی اطلاع رسانی دارای یک دبیرخانه بوده و اداره آن به عھده رییس مرکز رسانه قوه قضاییه می باشد که وظایف و
اختیارات آن عبارتند از :

الف ـ دعوت از اعضا و تشکیل و زمانبندی جلسات شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛

ب ـ تنظیم و پیشنھاد دستور جلسات شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛

پ ـ انجام کلیه امور مربوط به تنظیم و تشکیل جلسات، تھیه صورت مذاکرات و ابلاغ مصوبات شورای عالی اطلاع رسانی؛

ت ـ تنظیم گزارش ھای دوره ای و موردی از عملکرد شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی وحسب مورد تقدیم به ریاست شورا یا
کمیته دائمی؛

ث ـ جمع آوری و تھیه اطلاعات و گزارش ھای مورد نیاز شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی و حسب مورد ارائه به ھر یک از آنھا؛

ج ـ ثبت و نگھداری کلیه سوابق و اسناد شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛

چ ـ دریافت پیشنھاد ھا و دیدگاه ھای خبری و رسانه ای مقامات قضایی و سایر مسئولان حاکمیتی و انعکاس آنھا حسب مورد به
شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛

ح ـ نظارت و ارزیابی عملکرد شوراھای اطلاع رسانی استانی؛

خ ـ نظارت بر وضعیت تشکیل، موضوع جلسات، حسن اجرای مصوبات و تقدیم ھمه ماھه گزارش آن به ریاست شورا.

تبصره ـ تشکیل جلسات فوق العاده در شرایط ویژه و ضروری حسب دستور رییس قوه قضائیه صورت می گیرد.

ماده٧ـ اعضای کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی عبارتند از :

١ـ معاون اول قوه قضائیه؛

٢ـ سخنگوی قوه قضائیه؛

٣ـ رییس حوزه ریاست؛

۴ـ معاون فرھنگی؛

۵ ـ رییس سازمان زندانھا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛

۶ ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات؛

٧ ـ رییس مرکز رسانه ( دبیر کمیته )؛

٨ ـ مدیر کل روابط عمومی و تشریفات.

تبصره١ـ ریاست کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی با معاون اول قوه قضائیه است .

تبصره٢ـ حسب مورد از نمایندگان مراجع اداری یا قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دستور جلسه دعوت به عمل می آید.

تبصره٣ـ رییس مرکز رسانه، دبیر این کمیته بوده و جلسات آن، ھر پانزده روز یکبار تشکیل می شود .

تبصره۴ـ این امر مانع از تشکیل جلسات ویژه کمیته دائمی، به تشخیص رییس کمیته به صورت فوق العاده نیست.

ماده٨ ـ کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی زیر نظر شورای عالی اطلاع رسانی فعالیت می کند و دارای وظایف و اختیارات به
شرح ذیل است :

الف ـ تعیین ضرورت ھا، اولویت ھا، فوریت ھا، حجم، گستره و کیفیت اطلاع رسانی در موضوعات مھم؛

ب ـ تعیین نوع و شیوه رفتار رسانه ای در مواجھه با موضوعات اطلاع رسانی جاری، اخبار، انتقادات، مطالبات و شایعات از قبیل صدور
بیانیه، برگزاری نشست خبری، تعیین مقام رسمی برای مصاحبه با رسانه یا رسانه ھای مشخص و یا تدوین و نشر بسته مدون
رسانه ای مشتمل بر محتوای مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی، مجازی و یا تلفیقی از آنھا؛

تبصره ـ در موارد فوری با پیشنھاد معاون اول و تایید رییس قوه قضائیه اقدام می شود.

پ ـ بررسی و پیشنھاد سیاست ھا، طرح، برنامه و بودجه سالیانه ساختار نظام اطلاع رسانی قوه قضاییه و تقدیم آن به شورای عالی
اطلاع رسانی برای تایید نھایی؛

ت ـ تصویب برنامه ھای لازم به منظور آموزش حقوقی و قضایی عموم جامعه از طریق رسانه؛

ث ـ سازماندھی و تعیین محدوده وظایف و اختیارات و نظارت بر دفاتر استانی مرکز رسانه؛

ج ـ تصمیم گیری در مورد اطلاع رسانی ویژه.

ماده٩ـ به منظور ھماھنگی و انسجام بخشی به اطلاع رسانی قضایی استان ھا، شورای اطلاع رسانی به شرح مواد آتی تشکیل
می شود.

ماده١٠ـ به منظور ھماھنگی و انسجام بخشی به اطلاع رسانی قضایی استان ھا، در ھر استان شورای اطلاع رسانی استانی
تشکیل می شود. شورای مذکور به ریاست رییس کل دادگستری و باعضویت اعضای شورای قضایی استان تشکیل می شود. مدیر
روابط عمومی دادگستری، دبیر شورا و رییس دفتر استانی مرکز رسانه است.

تبصره١ـ جلسات شورای اطلاع رسانی استانی ھر پانزده روز یکبار تشکیل و مصوبات آن حداکثر ظرف مدت یک روز به دبیرخانه
شورای عالی اطلاع رسانی ارسال می شود. در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوق العاده حسب نظر رییس کل دادگستری استان
تشکیل می گردد .

تبصره٢ـ نحوه اداره جلسات شورای اطلاع رسانی استانی به موجب شیوه نامه ای است که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی
خواھد رسید .

تبصره٣ـ دبیر شورای اطلاع رسانی استانی، رابط این شورا و مسئول ھماھنگ سازی تصمیمات و مصوبات آن با مصوبات شورای عالی
اطلاع رسانی بوده، علاوه بر ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی و استانی از واحدھای دادگستری استان، می تواند با
ھماھنگی رییس شورای اطلاع رسانی استانی و به منظور کیفیت بخشی به اجرای مصوبات مذکور با ھریک از واحدھای فوق،
جلسات توجیھی برگزار نماید .

تبصره۴ـ دبیر شورای اطلاع رسانی استانی موظف است علاوه بر گزارش ھای نوبه ای و ویژه ، ھر ماه، گزارش جامعی از اقدامات شورا
تھیه و ضمن ارائه به رییس کل دادگستری استان، رونوشتی از آن را به دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ارسال نماید .

ماده١١ـ شورای اطلاع رسانی استانی تحت نظارت کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی است و رییس آن سخنگوی شورا است.

ماده١٢ـ وظایف شورای اطلاع رسانی استانی به شرح ذیل می باشد :

الف ـ پیگیری اجرای سیاستھای ابلاغی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی؛

ب ـ رصد موضوعات اطلاع رسانی استان و پیش بینی نحوه مواجھه با آنھا؛

پ ـ تصویب طرح ھا، برنامه ھا، بخشنامه ھا و بودجه سالیانه اطلاع رسانی دادگستری استان؛

ت ـ سطح بندی اخبار قضایی استان با تفکیک رویدادھای منحصر به گستره استانی از موضوعات مستعد بازتاب ملی یا بین المللی؛

ث ـ برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره نحوه استفاده از ظرفیت ھای اطلاع رسانی استان؛

ج ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استانی؛

چ ـ نظارت بر کمیته دائمی استان از طریق دریافت و بررسی گزارش ھای دوره ای دبیر شورا و کمیته مزبور؛

ح ـ ھماھنگی با مرکز رسانه و شورای عالی اطلاع رسانی در مسائل مھم و تاثیرگذار ملی.

تبصره ـ نسبت به موضوعات، پرونده ھا و آرایی که مستعد بازتاب ملی یا بین المللی باشد، ھرگونه اطلاع رسانی رسانه ای از قبیل
مصاحبه، اعلام نظر، صدور اطلاعیه و انتشار خبر، مستلزم اخذ مجوز به موجب درخواست کتبی دبیر شورای استانی از دبیر شورای
عالی اطلاع رسانی است دبیر شورای عالی موظف است درخواست واصله را در اولین جلسه کمیته دائمی مطرح و یا در صورت
فوریت، با اخذ نظر رییس کمیته، نسبت به آن تصمیم گیری نموده، نتیجه را کتبا به دبیر شورای استانی ابلاغ نماید .

ماده١٣ـ کمیته دائمی استانی تحت نظارت شورای اطلاع رسانی استانی است و به ریاست رییس کل دادگستری استان و با عضویت
اعضای زیر تشکیل می شود:

١ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان؛

٢ـ مدیرکل بازرسی استان؛

٣ـ مدیر کل زندان ھای استان؛

۴ـ رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛

۵ ـ رییس دفتر استانی مرکز رسانه.

تبصره١ـ در صورت ضرورت، فوریت و در مواردی که دستور جلسه کمیته دائمی استانی با وظایف دیگر واحدھا یا بخش ھای
دادگستری استان و یا سایر دستگاھھا مرتبط باشد، از بالاترین مقام ذیربط و یا بالاترین مقام استانی دستگاه مربوط برای شرکت در
جلسه کمیته دعوت به عمل می آید .

تبصره٢ـ رییس دفتر استانی مرکز رسانه، دبیر کمیته دائمی استانی است و رابط این کمیته و مسئول ھماھنگی با مرکز رسانه قوه
قضاییه می باشد .

تبصره٣ـ جلسات این کمیته به طور ھفتگی تشکیل می شود و نحوه اداره آن به موجب شیوه نامه داخلی است که به تصویب کمیته
دائمی شورای عالی اطلاع رسانی خواھد رسید.

ماده١۴ـ وظایف و اختیارات کمیته دائمی استانی به شرح ذیل است:

الف ـ اجرای بندھای «الف» و «ب» ماده ٨ این دستورالعمل در محدوده استان؛

ب ـ بررسی و پیشنھاد بخشنامه، طرح، برنامه و بودجه سالیانه اطلاع رسانی دادگستری استان به شورای اطلاع رسانی استانی.

ماده١۵ـ ھریک از سازمان ھا و مراکز تابعه و مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف دارای
یک کمیته دائمی متشکل از ۵ عضو به انتخاب رییس سازمان، مرکز یا مرجع قضایی بوده و تحت نظارت شورای عالی اطلاع رسانی
اقدام می کند. وظایف و اختیارات و نحوه ھماھنگی با شوراھای اطلاع رسانی و کمیته ھای دائمی به موجب شیوه نامه ای که به
تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده١۶ـ وظایف مرکز رسانه عبارت است از:

الف ـ پایش بازخورد رسانه ای سیاست ھا و اقدامات قضایی شامل جمع آوری اطلاعات نشر یافته در رسانه ھای داخلی و خارجی،
پردازش و ارائه تحلیل، حسب مورد به مسئولان قوه قضائیه؛

ب ـ اطلاع رسانی شامل انتشار اخبار و پیام ھای رسانه ای واحدھای قوه قضاییه با ھماھنگی و تأیید آنھا از طریق ابزارھای ارتباطی.
این وظیفه نافی اطلاع رسانی دفاتر استانی در چارچوب ھای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و یا نظارت مرکز نمی باشد.

پ ـ پیشنھاد پیوست رسانه ای برای اھداف، تصمیمات و اقدامات واحدھای قوه قضاییه و تعامل و ھم افزایی با این واحدھا برای اجرای
پیوست مزبور در قالب محصولات رسانھ ای و ھنری از قبیل فیلم، سریال، نماھنگ، برنامھ ھای رادیویی و تلویزیونی و پویانمایی جھت
تصویب در کمیته دائمی؛

ت ـ تقویت جریان آگاھی بخشی و فرھنگسازی حقوقی و قضایی در خبرگزاری ھا، مطبوعات، پایگاھ ھای اطلاع رسانی مجازی و
شبکھ ھای اجتماعی؛

ث ـ نظارت بر رسانھ ھای خبری قوه قضاییه؛

ج ـ تولید و ارائه بستھ ھای رصد و تحلیل اخبار و پیشنھادھای رسانھ ای به سخنگوی قوه قضائیه، برگزاری و پوشش رسانھ ای
نشست ھای خبری سخنگو و حسب مورد سایر واحدھای این قوه؛

چ ـ اداره دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی؛

ح ـ تحقیقات در حوزه رسانه از قبیل ماھیت، اجزاء، آثار و اھمیت آن؛ با لحاظ جنبه ھای کاربردی؛

خ ـ سنجش افکار عمومی در موضوعات ارجاعی از ناحیه کمیته اطلاع رسانی از طریق ظرفیت ھای رسانه ای؛

د ـ نظارت و مدیریت عملکرد دفاتر مرکز رسانه در ھریک از مراجع ستادی و استانی و تعیین رؤسای دفاتر مذکور با معرفی بالاترین
مقام مرجع ذیربط.

فصل سوم: شرایط اطلاع رسانی

ماده١٧ـ بخش ھای ستادی و اطلاع رسانی، تشکیلات قضائی و سازمانھای تابعه قوه قضائیه موظفند با تائید رییس مربوطه اقدامات
زیر را انجام دھند:

الف ـ اخبار و اطلاعات قابل انتشار حوزه تحت پوشش خود را در اسرع وقت و به نحو مستمر، از طریق شبکه مخابراتی ایمن و حفاظت
شده، به مرکز رسانه قوه قضائیه مخابره نمایند.

ب ـ اطلاعات و اخبار ویژه را بدون فوت وقت در تمامی اوقات شبانه روز و ایام تعطیل به طریق مقتضی به مرجع فوق منعکس نمایند .

ماده١٨ـ انتشار ھرگونه خبر، گزارش یا مصاحبه مرتبط با مسائل قوه قضائیه، در چارچوب سیاست ھایی صورت خواھد گرفت که به
تصویب شورای عالی اطلاع رسانی رسیده و توسط دبیر این شورا ابلاغ می شود.

ماده١٩ـ به استثنای مسؤولین عالی قضائی، اعلام ھر گونه خبر یا ھرنوع ارتباط رسانه ای قضات، مدیران و کارکنان این قوه اعم از
مصاحبه، برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی، صدور بیانیه با ھماھنگی عالی ترین مقام در نھاد مربوطه و اطلاع مرکز رسانه صورت
می گیرد. تفصیل این ماده را شیوه نامھ ای که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی می رسد، تعیین خواھد کرد .

ماده٢٠ـ واحدھای قوه قضاییه موظفند پیشنھاد خود در مورد پیوستھای رسانه ای را جھت ارائه به کمیته دائمی اطلاع رسانی به مرکز
رسانه اعلام کنند.

ماده٢١ـ ُ نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئین نامه به عھده رییس کمیته دائمی اطلاع رسانی قوه قضائیه می باشد.

ماده٢٢ـ این دستورالعمل در ٢٢ ماده و ١٩ تبصره در تاریخ ١٣٩٧/٨/٧ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا
می باشد و کلیه آیین‌نامه ھای مرتبط با این موضوع لغو می گردد .

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز