وکیل آنلاین

بخشنامه قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰

بخشنامه قيمت ديه کامله در ماه های غيرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰

شماره ۱۰۰/۱۶۵۴۶۶/۹۰۰۰ – ۲۷/۱۲/۱۳۹۹

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۶۵۲۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۱۶۵۴۶۶/۹۰۰۰ – ۲۷/۱۲/۱۳۹۹

بخشنامه قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰

واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰ ،مبلغ چهارمیلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین میگردد.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز