وکیل آنلاین

اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آيين نامه اجرايی ماده (۸) قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستری

شماره هـ۵۸۰۴۰ت/۲۷۰۵۸ – ۱۱/۳/۱۴۰۰ 

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) و کارگشایان دادگستری
وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع بند (۶) تصویب نامه شماره ۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷به شرح زیر اصلاح میشود:

تبصره۲ـ بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، میتوانند به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز