وکیل آنلاین

اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه

اصلاحيه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاييه

شماره ۱۰۰/۱۸۷۴۲/۹۰۰۰ – ۱۱/۳/۱۴۰۰ 

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر اصلاحیه دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۸۴۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۱۸۴۵۴/۹۰۰۰ – ۱۰/۳/۱۴۰۰

اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه

مواد ۲۴ و ۳۲ دستورالعمل حفظ کرامت ارزشهای انسانی در قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۳ بنا به پیشنهاد معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده۲۴ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری مدیران دستگاههای مشمول و سایر مراجع نظارتی عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل براساس ملاکهای زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال میکند.

الف ـ وقت شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ ب ـ رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ پ ـ مسئولیت پذیری، صداقت، امانت و علاقمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛ ت ـ روحیه مشـارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛ ث ـ مهارت خودکنترلی و صبر؛ ج ـ وجدان کاری؛ چ ـ قدرت تعامل با ارباب رجوع؛ ح ـ کـیفیت و کمیت ارائه خدمات؛ خ ـ مشورتپذیری؛ د ـ شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛ ذ ـ رازداری؛ ر ـ دانش و به روزرسانی و ارتقای آن؛ زـ دقت و سرعت در انجام امور؛ ژـ مهارت بهره برداری از فناوری اطلاعات؛ س ـ خلاقیت و نوآوری؛ ش ـ آراستگی و پوشش مناسب اداری.

ماده۳۲ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل در بخشهای مختلف قوه قضاییه، اعم از واحدهای ستادی و صف دادگستری، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال مینماید. معاون اول پس از جمع بندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضاییه ارائه میدهد.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

افزودن یک دیدگاه