سند امنیت قضایی

سند امنيت قضايی شماره ۱۰۰/۱۲۰۴۰۵/۹۰۰۰ – ۲۲/۷/۱۳۹۹  جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه…