شرایط-عفو ادامه مطلب

آئین داوری کیفری

آئین داوری کیفری آیا میدانید یکی از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری اعلام نظردر باره‌ی  زندانیان…