سقط-جنین ادامه مطلب

سقط جنین

سقط جنین آیا میدانید هر کسی که به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر مسبب سقط جنین زن…

تخلفات-رانندگی ادامه مطلب

تخلفات رانندگی

تخلفات رانندگی آیا میدانید در تصادفات رانندگی هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با…

مزاحمت ادامه مطلب

مزاحمت

مزاحمت آیا میدانید هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص…

گذشت-شاکی ادامه مطلب

گذشت شاکی

گذشت شاکی آیا میدانید پس از گذشت از حق قصاص ،  رجوع از آن پذیرفته نیست…