حضانت-طفل ادامه مطلب

حضانت طفل

حضانت طفل آیا میدانید اگر کسی که حضانت طفل به او سپرده شده از انجام تکالیف تعیین شده…

111111111 270x153 - دعاوی خانوادگی ادامه مطلب

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی آیا میدانید در دعاوی خانوادگی زوجه میتواند محل اقامت خود ویا محل اقامت زوج را برای طرح دعوی…

حضانت فرزندان ادامه مطلب

حضانت فرزندان

حضانت فرزندان آیا میدانید حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر در موارد استثنایی…

دادگاه صالح ادامه مطلب

دادگاه صالح

دادگاه صالح آیا میدانید   در دعاوی خانوادگی زوجه میتواند محل اقامت خود و یا محل…