جعل ادامه مطلب

کیفری – جعل

کیفری جعل جعل از مصادیق جرایم کیفری بوده و برای شکایت از جرم جعل باید به…

سرقت ادامه مطلب

کیفری – سرقت

کیفری سرقت در صورت وقوع جرم سرقت شاکی به دادسرای محل وقوع جرم سرقت رفته و شکوائیه…