سرقت ادامه مطلب

کیفری – سرقت

کیفری سرقت در صورت وقوع جرم سرقت شاکی به دادسرای محل وقوع جرم سرقت رفته و شکوائیه…

نفقه ادامه مطلب

خانواده – نفقه

خانواده نفقه زوجه (زن) دادخواستی به دادگاه خانواده با عنوان دادخواست مطالبه ی نفقه میفرستد .…