پرسش و پاسخ حقوقی رایگانپس گیری ملک شخصی خود
عبدالله asked 3 هفته ago

سلام . من ساکن روستا ازطرف پدرخودقولنامه ای مبنی برملک خوددارم که نه برادرانم ونه خواهرانم هیچ گونه دخل وتصرفی برآن ندارند.ازقضا برادرم بادخل وتصرف  چهارمترازگوشه آنرا درب حیاط روبه شمال درآورده است وکوچه نموده است درصورتی که حیاط برادرم ازشرق درب حیاط دارد.میخواستم بدانم که آیامیشه این کوچه راکه متعلق به من است ازش پس گرفت ؟ ممنون میشوم پاسخم رابدهید.