پرسش و پاسخ حقوقی رایگانپرسش پرونده قتل
حسین asked 2 هفته ago

سید حسین طباطبایی:
درسال۷۷حدود ساعت ۱۰ صبح بین دو طایفه درگیری واقع و چند نفر مجروح شدن یک نفر از طرف مقابل ما که حالش بد بود بین راه روستا به شهر فوت کرد خانواده مقتول گفتن که خود مقتول گفته اگر فوت کردم قاتل الف میباشد. برادر ما را قاتل معرفی و ایشان هم قبل ازاینکه نیرو انتظامی بیا فراری شدن بعد از ۴ماه ۱۰ نفر از طایفه را که بازداشت کرده بودن باسند آراد کردن برادرم بعد از یک ۱سال دستگیر شدند در سال۸۱ دو تا از برادران مقتول هر کدام ۲۵قسم خوردن وحکم قصاص برایش صادر شد.دیوان حکم را نقض و قاضی بدوی من و دو برادر دیگرم را مضنون به قتل به خانواده مقتول معرفی کرد در سال۹۲خانواده مقتول ۲۵نفر برای قسم به دادگاه آوردن جلسه بعد ۳ماه بعد ۲۵نفر دیگه آوردن قبل از صدور حکم ۷نفر از قسم خود عدول کردن قاضی حکم به قصاص برای۳نفرمان صادر کرد حکم صادره در دیوان نقض شده الان سه نفر برای قسم کم دارند قسم خورندگان ۴۰نفرشان افرادی هستند که در زمان واقعه به دنیا نبودن یا که آگه بوده اند سه چهار سال بیشتر نداشتن خواهشمند است نظر بفرمائید ممنون

1 Answers
مدیر سایت عضو سایت answered 2 هفته ago

با درود
با استناد به این که اکثر این افراد متولد نشده بودند و یا چند سال بیشتر نداشته اند نمی توان به این موضوع استناد کرد و صرف گفتن شخص قبل از فوت نمیتوان شخصی را قصاص نمود . پرونده شما به طور کامل باید بررسی شود تا بتوان اظهار نظر دقیق نمود .