چک-بلا-محل ادامه مطلب

چک بلا محل

چک بلا محل آیا میدانید هر کس که با علم و اطلاع از بسته بودن حساب…

قاچاق ادامه مطلب

قاچاق

قاچاق آیا میدانید  وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب میشود و وارد کننده صرف…

شهادت-دروغ ادامه مطلب

شهادت دروغ

شهادت دروغ آیا میدانید اگر به عنوان شاهد نزد، یکی از مقامات رسمی دعوت شدید و…

افشاء-اسرار ادامه مطلب

افشاء اسرار

افشاء اسرار آیا میدانید اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان وکلیه کسانی که به واسطه…