تخلیه ادامه مطلب

مدنی – تخلیه

مدنی تخلیه مالک با در دست داشتن کپی برابر اصل سند مالکیت به دادگاه عمومی حقوقی…

جعل ادامه مطلب

کیفری – جعل

کیفری جعل جعل از مصادیق جرایم کیفری بوده و برای شکایت از جرم جعل باید به…

رشوه ادامه مطلب

کیفری – رشوه

کیفری رشوه رشوه گرفتن از جرایم کیفری می باشد و باید شاکی به دادسرا مراجعه کرده…

سرقت ادامه مطلب

کیفری – سرقت

کیفری سرقت در صورت وقوع جرم سرقت شاکی به دادسرای محل وقوع جرم سرقت رفته و شکوائیه…