تخلیه ادامه مطلب

مدنی – تخلیه

مدنی تخلیه مالک با در دست داشتن کپی برابر اصل سند مالکیت به دادگاه عمومی حقوقی…

سرقت ادامه مطلب

کیفری – سرقت

کیفری سرقت در صورت وقوع جرم سرقت شاکی به دادسرای محل وقوع جرم سرقت رفته و شکوائیه…