سند تحول قضائی

سند تحول قضائی شماره ۱۰۰/۱۳۹۹۳۲/۹۰۰۰ – ۳/۱۰/۱۳۹۹  جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل…