رای شماره ۱۴۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۴۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری باموضوع: بخشنامه‌هاي شماره ۹۵/۳۶۳۶۲/۳۱/۱۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۰۶۰۵/۹۵ مورخ ۷/۷/۱۳۹۵ ، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۲۷۶/۹۳ مورخ ۱۰/۴/ ۱۳۹۳،شماره۱۰۰/۳۱/۵۴۱۴۰/۹۴مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۴،شماره ۱۰۰/۳۱/۲۹۲۸۶/۹۵ مورخ……