برای محاسبه مهریه از فرم زیر استفاده کنید :

 

             (نرخ تورم و شاخص بر اساس سال ۱۳۹۷)

kriyashakti محاسبه مهریه