برای محاسبه مهریه از فرم زیر استفاده کنید :

kriyashakti محاسبه مهریه