برای محاسبه دیه از فرم زیر استفاده کنید :

 

              ( بر اساس نرخ دیه سال ۱۴۰۲ )

سفارشماه حرام
دیه زن(غیر از تصادفات رانندگی)settlement دیه