برای محاسبه دیه از فرم زیر استفاده کنید :

سفارشماه حرام
دیه زن(غیر از تصادفات رانندگی)settlement دیه