برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر حسب ماهانه از فرم زیر استفاده کنید :

( شاخص تورم تا اردیبهشت سال ۹۷)

50342 IMG20204189 خسارت تاخیر تادیه ماهانه