وکیل آنلاین

قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۳۴ تا ۴۱

قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل ششم

سـایـر مـقـررات

ماده ۳۴ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده ۳۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کارهـای مناسـب در سـطح کشـور در طـول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، بـرای اجـراء ایـن قانون نسبت به تملک انواع داراییهای سرمایهای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مـورد نیـاز ) اقـدام نمایـد . دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این مـاده را در لـوایح بودجـه سـالانه کـل کشـور منظور نماید.

ماده ۳۶ ـ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحـدهای اسـتانی ذی ربـط هـر سـال بـه صـورت متمرکـز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در صد (۱۰۰ (%تخصیص یافته تلقی میشود و جهـت انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود.

ماده ۳۷ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضـوع ایـن قـانون وصـول مـی گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز مـی گـردد و معـادل آن از محـل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد، در اختیار سـازمان مزبـور قـرار خواهـد گرفـت تـا بـرای صفحه ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بنـد از شـمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنـوان نـاظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. صفحه ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل هفتم

عوارض کالاها و خدمات

ماده ۳۸ ـ نرخ عوارض شهرداریها و ده یاریها در رابطه با کالا و خدمات مشـمول ایـن قـانون، عـلاوه بـر نـرخ مالیات موضوع ماده (۱۶ (این قانون، بشرح زیر تعیین میگردد: ۶ الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (۱۶ (این قانون، یک و نیم درصد (۵/۱(%؛ ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (۳(%؛ ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰(%؛ د ـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰ (%و نفت کوره پنج درصد(۵.(%

تبصره ۱ ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست کـه اسـتانداردها و ضـوابط حفاظـت از محـیط زیسـت را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسـفند مـاه هـر سـال بـرای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشـیمی، عـلاوه بـر مالیـات و عـوارض متعلـق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱ (%از قیمت فروش به عنوان عوارض آلاینـدگی مـی باشـند . حکم ماده (۱۷ (این قانون و تبصرههای آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمیباشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نماینـد، بـا درخواسـت واحـد مزبـور و تأییـد سـازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج میگردند. در این صـورت، واحـدهای یـاد شـده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور بـه سـازمان امـور مالیـاتی کشـور، مشـم ول پرداخـت عوارض آلایندگی نخواهند شد. ۶ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مجموعاً با توجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سالانه یک درصد افزایش مـی یابـد بـه گونه ای که در پایان برنامه مذکور نرخ آن به هشت درصد (۸ (%افزایش یابد. رجوع شود به تبصره (۲ (مـاده (۱۱۷ (قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه ، پیوست شماره (۱۳ (همین کتاب. صفحه ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحـدهای آلاینـده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعـد از تـاریخ اعـلام توسـط سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (۲ (ماده (۳۹ (واریز میشود، تـا بـین دهیاریهـای همـان شهرستان توزیع گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کـار و امـور اجتمـاعی مـی تواننـد ده درصد (۱۰(%عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست اسـترداد نماینـد، در صورت تأیید هزینههای مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسـب مقررات این قانون خواهد بود. تبصره ۳ ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (۵/۰ (%از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئیننامهاجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۳۹ ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (۳۸ (این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق سازمان ۷ امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریزنماید: ۷ . نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عـوارض آلاینـدگی ایـن قـانون طبـق مـاده (۱۲۳ (قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه جمهـوری اسـلامی ایران(۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰ (صورت میپذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پیوست شماره (۱۴ (همین کتاب رجوع شود. صفحه ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸ (در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛ ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸ (به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره ۱ ـ سه درصد (۳ (%از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز میگردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار میباشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۲ ـ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح میشود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱ (ماده (۳۸ (این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰ (%کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (۶۰ (%سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰ (%دهیاریها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها هزینه میشود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (۳۷ ،(تبصرههای (۲ (و (۳ (ماده (۳۸ ( این قانون و تبصره (۱ (این ماده ممنوع میباشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۴۰ ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود. صفحه ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل هشتم

حقوق ورودی

ماده ۴۱ـ حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴ (%ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق می گردد.

تبصره ۱ ـ نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که: الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛ ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی،تعاونی و غیر دولتی نباشد؛ ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایینتر باشد.

تبصره ۲ ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثناء معافیتهای ۸ موضوع ماده (۶( و بندهای (۱) ،(۲) ،(۴ (تا (۹ (و (۱۲ (تا (۱۹ (ماده (۳۷ (قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۷ ۹ و قانون چگونگی اداره مناطق ۱۰ و ماده(۸ (قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو میگردد. ۸ رجوع شود به ماده (۶ (قانون امورگمرکی مندرج در پیوست شماره( ۲ (این کتاب. ۹ رجوع شود به ماده( ۳۷ (قانون امور گمرکی مندرج در پیوست شماره( ۲ (این کتاب. ۱۰ رجوع شود به ماده(۸ (قانون ساماندهی مبادلات ارزی مندرح در پیوست شماره( ۳ (این کتاب. صفحه ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.

تبصره ۳ ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره (۲ (ماده (۳۹ (این قانون به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۳۴ تا ۴۱instagram قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۳۴ تا ۴۱

پست های مرتبط

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز