وکیل آنلاین

قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد۱ تا ۱۷

قانون مالیات-بر-ارزش-افزوده

 فصل اول

کلیات و تعاریف

ماده ۱ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.

ماده ۲ ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

ماده ۳ ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.

ماده ۴ ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا بـه خـود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،انجام خدمات برای غیر در قبال مـا به ازاء میباشد.

ماده ۶ ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از منـاطق آزاد تجـاری ـ صـنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد.

ماده ۷ ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صـنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد.

ماده ۸ ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مـی نماینـد، بـه عنـوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. صفحه ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۹ ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد.

ماده ۱۰ـ هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسـیم مـی شـود . در صـورتی کـه شـروع یـا خاتمـه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یـک دوره مالیـاتی تلقـی میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیـاتی را بـرای هـر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده ۱۱ ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف ـ در مورد عرضه کالا: ۱-تاریخ صورتحساب،تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛ ۲-در موارد مذکور در تبصره ماده (۴ (این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تـاریخ شـروع اسـتفاده، هـر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛ ۳-در مورد معاملات موضوع ماده (۹ (این قانون، تاریخ معاوضه. ب ـ در مورد ارائه خدمات: ۱ -تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت،هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛ ۲ -در مورد معاملات موضوع ماده (۹ (این قانون،تاریخ معاوضه. ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تـاریخ تـرخیص کـالا از گمـرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت ما به ازاء. تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات،تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد. صفحه ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل دوم

معـــافیـتها

ماده ۱۲ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:

۱ -محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ ۲ -دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛ ۳ -انواع کود، سم، بذر و نهال؛ ۴ -آرد خبازی، نان، گوشت، قنـد، شـکر، بـرنج، حبوبـات و سـویا، شـیر، پنیـر، روغـن نبـاتی و شـیر خشـک مخصوص تغذیه کودکان؛ ۵ -کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ ۶ -کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛ ۷ -کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور میشود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛ ۸ -اموال غیر منقول؛ ۹ -انواع دارو، لوازم مصرفی درمـانی، خـدمات درمـانی (انسـانی، حیـوانی و گیـاهی ) و خـدما ت توانبخشـی و حمایتی؛ ۱۰ -خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛ ۱۱-خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتبـاری و صـندوق هـای قـرض الحسـنه مجـاز و ۱ خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس ؛ ۱ به موجب ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است و از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۸ لازم الاجراء می باشد.(پیوست شماره ۱۲( صفحه ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲ ۱۲ -خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی ؛ ۱۳ -فرش دستباف؛ ۱۴ -انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامـه ای کـه بـا پیشـنهاد مشـترک وزارتخانـه هـای علـوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشـکی، آمـوزش و پـرورش و کـار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛ ۱۵ -خوراک دام و طیور؛ ۱۶ -رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاههـا براسـاس فهرسـتی کـه بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛ ۱۷-اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشـترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران مـی رسـ د. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۳ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمـرک (در مـورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد میگردد.

تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خریـد آنهـا تـا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایـی مـی رسد.

فصل سوم

مأخذ،نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده ۱۴ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت منـدر ج در صورتحسـاب خواهـد بـود . در مـواردی کـه صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شـود کـه ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تـاریخ روز تعلـق مالیـات میباشد. تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمیباشد: الف ـ تخفیفات اعطائی؛ ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛ ج ـ سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده ۱۵ ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خـدمت، عبـارت اسـت از معـادل ارزش ریـالی مربوطـه بـه مـا بـه ازاء واردات خدمت مزبور. ۳

ماده ۱۶ ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۵/۱ (%میباشد. تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین میگردد: ۱ ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲(%؛ ۳ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مجموعاً با توجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سالانه یک درصـد افـزایش مـی یابـد بـه گونه ای که در پایان برنامه مذکور نرخ آن به هشت درصد (۸ (%افزایش یابد. رجوع شود بـه تبصـره (۲ (مـاده (۱۱۷ (قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه جمهوری اسلامی ایران ، پیوست شماره (۱۳ (همین کتاب. صفحه ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲ ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (۲۰(%؛

ماده ۱۷ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقـع خریـد کـالا یـا خـدمت بـرای فعالیتهـای اقتصـادی خـود بـه اسـتناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند،حسب مورد از مالیاتهای وصول شـده توسـط آنهـا کسر و یا به آنها مسترد میگردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده بـرای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب میگردد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیـاتی اضـافه پرداختـی داشـته باشـند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دورههای بعد مؤدیان منظـور خواهـد شـد و در صـورت تقاضـای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قـانون اشـتغال داشـته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خـدمت تـا این مرحله قابل استرداد نمیباشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیـات اشـتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره ۴ ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶ ( و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸ (این قـانون، صـرفاً در مراحـل واردات، تولیـد و توزیـع مجـدد آن کالاهـا توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره ۵ ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقـررات ایـن قـانون قابـل کسـر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.

تبصره ۶ ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صـورتی کـه ظـرف سـه مـاه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میـزان دو درصـد (۲ (%در مـاه نسـبت بـه مبلـغ مـورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود. صفحه ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۷ ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظـایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد۱ تا ۱۷instagram قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد۱ تا ۱۷

 

پست های مرتبط

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز