دندان ادامه مطلب

دیه دندان

دیه دندان آیا میدانید از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست وهشتگانه دیه کامل دارد که…

دیه-دست-پا ادامه مطلب

دیه دست و پا

دیه دست و پا آیا میدانید قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست‌ها…

دیه-عقل ادامه مطلب

دیه عقل

دیه عقل آیا میدانید زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب…

دیه-فک ادامه مطلب

دیه فک

دیه فک آیا میدانید قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست…

دیه-زبان ادامه مطلب

دیه زبان

دیه زبان آیا میدانید قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل…

دیه-لاله-گوش ادامه مطلب

دیه لاله گوش

دیه لاله گوش آیا میدانید – از بین بردن دو لاله گوش ، دیه کامل و…

دیه-چشم-و-پلک ادامه مطلب

دیه چشم و پلک

دیه چشم آیا میدانید درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و…