رای-شماره-۵۶۶ ادامه مطلب

رأی شماره ۵۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ١٠٨٢۵/۵١ـ ١٣٩١/۶/٢٩ اداره کل اموال دولتی و اوراق بھادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

رأی شماره ۵۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ١٠٨٢۵/۵١ـ ١٣٩١/۶/٢٩ اداره…