رای-شماره-۱۱۱۶ ادامه مطلب

رأی شماره ١١١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/٣۴۵۴ش ـ ١٣٩٣/۴/١١ شورای اسلامی شھر مشھد از تاریخ تصویب ۶/١٠/١٣٩۴ ٩٣/٩٠۵/ھـ شماره

رأی شماره ١١١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/٣۴۵۴ش ـ ١٣٩٣/۴/١١…