دیه-عقل ادامه مطلب

دیه عقل

دیه عقل آیا میدانید زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب…