دیه-زبان ادامه مطلب

دیه زبان

دیه زبان آیا میدانید قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل…