دندان ادامه مطلب

دیه دندان

دیه دندان آیا میدانید از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست وهشتگانه دیه کامل دارد که…