پرسش و پاسخ حقوقی رایگاندسته بندی: سوالیه‌قطعه‌زمین‌مادرم‌بهم‌بخشیده‌ایابرادرانم‌میتونن‌ازم‌پی‌بگیرن‌چه‌حالاچه‌بعدازوفات‌مادرم‌قراردادعادی‌دارم