alireza asked 3 ماه ago

بنده از همسرم چندسالی جدا شدم یک روز برای بزدن فرزند مشترکمان به محل سکونت همسرسابقم مراجعه میکنم که انجا یکی از همسایگان همسر سابقم بعداز دیدن من شروع به تهدید و فحاشی بنده میکند و میگوید دیگر انجا نروم چون مزاحم زن و زندگیشان هستم و بعد از کلی بحث با بنده درگیر شده که حتی میگوید چند نفر را میاورد که من را کتک بزنند که با بنده درگیر شده که بلافاصله درحین درگیری دونفر دیگر به کمکش میایند و بنده را مورد ضرب و جرح قرار میدهند که یکی از انها با چوب به صورتم میزند و همه فرار میکنند و بنده با پلیس تماس میگیرم و بعد با اورژانس که بعد از دریافت گزارش به بیمارستان منتقل میشوم و بعد شکایت میکنم و شاهد میبرم ولی چون ان دونفر را نمیشناختم از همسایه شکایت میکنم و میگویم بهمراه دونفر دیگر ولی انها را نمیشناسم که وقتی همسایه همسرم به دادسرا مراجعه میکند میگوید انها را نمیشناسد در این باره چه اقدامی انجام دهم